Ocena i postępy

Bieżąca ocena jest nieodłącznym elementem wszystkich naszych kursów – bez niej trudno mierzyć postępy. To podejście pomaga nam wspierać Twoje dziecko w osiąganiu możliwie największych postępów w nauce a także daje nam jasny obraz mocnych i słabych stron ucznia. Dzięki temu możemy przygotować takie aktywności, które odpowiadają potrzebom Twojego dziecka.

Oto, jak wspieramy rozwój Twojego dziecka poprzez ocenę:

Śledzenie postępów dziecka

Wierzymy, że przekazywanie rodzicom dokładnych informacji dotyczących postępów dzieci jest dla nich niezmiernie ważne. Dlatego dysponujemy systemem, który wspiera komunikację z rodzicami i obejmuje: 

  • cele nauczania wstawiane na forum dyskusyjnym learning hub
  • panel postępów dla wszystkich materiałów online dostępny na learning hub
  • samoocena wypełniana przez dzieci pod koniec każdego modułu, zarówno online, jak i w formie drukowanej
  • semestralne raporty postępów
  • zebranie rodziców pod koniec semestru

Rodzaje oceny

Ocena przez nauczyciela to tylko część naszego podejścia. Rozwijanie umiejętności samooceny, a także ocena przez rówieśników pozwala Twojemu dziecku stać się bardziej świadomym, pewnym siebie i w rezultacie odnosić sukcesy.

Samoocena

Zarówno materiały drukowane, jak i te udostępniane online umożliwiają uczniom refleksje nad postępami podczas nauki – tym, co poszło świetnie oraz tym, co według dziecka wymaga jeszcze pracy.

Ocena przez inne osoby z grupy

Zarówno dawanie, jak i otrzymywanie informacji zwrotnych od uczestników grupy pomaga rozwijać językowe i przydatne w życiu codziennym umiejętności.

Ocena przez nauczyciela

Podczas każdych zajęć nauczyciel przedstawia oraz omawia z uczniem cele danej lekcji. Bazując na umiejętnościach językowych dziecka oraz jego pracy na lekcji, nauczyciel pomaga zidentyfikować, w których obszarach dziecko radzi sobie świetnie, a nad którymi musi jeszcze popracować.

Kryteria raportów semstralnych

Raporty w połowie semestru

Raporty te zawierają kilka obszarów, z których każdy jest oceniany w oparciu o wyniki w nauce i poczynione postępy. Poniżej opisujemy niektóre z elementów podlegających ocenie:

Komunikacja słowna

Umiejętność rozmawiania po angielsku jest głównym powodem, dla którego zaczynamy naukę tego języka. Oceniając ten obszar, zwracamy uwagę na wymowę, zakres używanego słownictwa, pewność siebie podczas mówienia oraz zaangażowanie ucznia.

Komunikacja pisemna

Wraz z ciągłym rozwojem usług online i mediów społecznościowych, umiejętność poprawnego pisania pozostaje kluczowa. Ocena umiejętności pisania skupia się na ortografii, zakresie używanego słownictwa, strukturze tekstu oraz na tym, jak celnie przekazana została informacja zawarta w tekście.

Nauka indywidualna oraz prace domowe

Ze względu na bardzo nowoczesne podejście do zajęć oraz na nowy system learning hub, chcieliśmy w jak najlepszy sposób przedstawić naszą pracę i zaangażowanie włożone w ten obszar. W klasie możemy wprowadzać język obcy i wspierać uczniów w jego tworzeniu, jednak indywidualna praca w domu wzbogacona o udostępnione materiały jest nie mniej istotna. Aby ocenić ten element kursu, bierzemy pod uwagę odrabianie prac domowych, jakość ich wykonania oraz prace wykonane w learning hub.

Gramatyka

W każdym magazynie jest część poświęcona gramatyce, aby rozwijać umiejętność używania języka w poprawny sposób. Nauczając gramatyki przykładamy szczególną wagę do tego, by dzieci wykorzystywały zdobytą wiedzę – i im więcej języka przyswoją, tym większe robią postępy. Ocena odbywa się poprzez wykonanie szeregu projektów podczas zajęć. 

Słownictwo 

Podczas każdej lekcji wprowadzane jest słownictwo. To niezbędne do efektywnej komunikacji, zarówno pisemnej, jak i ustnej. Zachęcamy uczniów do używania nowo poznanych słówek podczas realizacji projektów i oceniamy ich na tej podstawie. 

Ogólne komentarze 

To podsumowanie pracy ucznia podczas całego kursu. Ta ocena bazuje na wynikach, zaangażowaniu oraz zachowaniu podczas zajęć.