Regulamin konkursu British Council Polska - “Learning English is fun”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki Konkursu prowadzonego pod nazwą „Learning English is fun” zwanego dalej „Konkursem”.

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczestników wydarzenia otwartego Open Day (Dzień Otwarty) w dniu 15/09/2019 w godz. 11:00-16:00 w Warszawie, ul. Koszykowa 54.

3. Organizatorem Konkursu jest Fundacja British Council Polska, ul. Koszykowa 54, 00 – 675 Warszawa, przyznająca nagrody zgodnie z art. 919 oraz art. 921 Kodeksu cywilnego, zwana dalej “Organizatorem”.

4. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora.

5. W trakcie trwania Konkursu, treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w niniejszej notatce zamieszczonej na stronie internetowej Organizatora pod adresem www: https://www.britishcouncil.pl/events/open-day oraz w siedzibie Organizatora. 

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem” może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolnością do czynności prawnych lub osoba fizyczna z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, która uzyskała zgodę rodzica lub przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie. Konkurs jest przeznaczony dla osób w wieku 6-17 lat. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, o której mowa w zdaniu poprzednim zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która nadto zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego postanowienia.

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, a także osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Pracownikiem Organizatora i Fundacji w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora w ramach stosunku pracy, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy świadczenia usług, zlecenia, umowy o dzieło).

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

§ 3 Przebieg Konkursu

1. Konkurs jest organizowany w dniu 15/09/2019 od g. 11:00 do g. 16:00 („Okres trwania Konkursu”).

2. Konkurs odbywa się w siedzibie Organizatora – Fundacja British Council Polska, ul. Koszykowa 54, 00 – 675 Warszawa.

3. Konkurs składa się z dwóch zadań konkursowych dla uczestników w wieku 6-11 lat oraz dwóch zadań konkursowych dla uczestników w wieku 12-17 lat .

4. Uczestnik konkursu może wysłać tylko jedno zgłoszenie.

5. Przez wzięcie udziału w Konkursie rozumiane jest wypełnienie zadania konkursowego i przekazanie karty konkursowej Organizatorowi w Okresie trwania konkursu.

6. Zadanie konkursowe polega na:

A. dla uczestników w wieku 6-11 lat: 

i. W Okresie trwania konkursu należy odwiedzić British Council Experience Rooms i zebrać 4 różne pieczątki na karcie konkursowej.

ii. Na karcie konkursowej wykonać rysunek dowolną techniką o tytule „Learning English is fun” (Nauka angielskiego jest fajna).

B. dla uczestników w wieku 12-17 lat: 

i. W Okresie trwania konkursu należy odwiedzić British Council Experience Rooms i zebrać 4 różne pieczątki na karcie konkursowej.

ii. Napisać opowiadanie używając tylko pięciu angielskich słów.

7. Odpowiedź na zadanie konkursowe będzie poddana ocenie z punktu widzenia następujących kryteriów: kreatywności, nieszablonowości podejmowanego zagadnienia, niekonwencjonalności, innowacyjności, oryginalności.

8. Odpowiedź na zadanie konkursowe nie może naruszać dóbr osobistych, praw, w szczególności praw autorskich ani pokrewnych osób trzecich, w tym nie zawierać elementów mogących być uznanymi za wulgarne, niemoralne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub promujące alkohol, narkotyki, przemoc lub inne zachowanie sprzeczne z prawem, elementów mogących naruszać ogólnie przyjęte normy, w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji.

9. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu Konkursu.

10. Przed dokonaniem zgłoszenia Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Dokonanie zgłoszenia oznacza chęć wzięcia udziału w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

11. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

12. Uczestnik nie może wpływać na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

13. Jury Konkursu składa się z przedstawicieli Fundacji w liczbie 5 następujących osób: Lee Hewson, Simeon Combes, Małgorzata Malinowska-Gdaniec, Simon Pounder, Joanna Jaszczuk, zwanych dalej „Jury”. 

14. Jury dokona wyboru jednego zgłoszenia spośród uczestników w wieku 6-11 lat i jednego zgłoszenia spośród uczestników w wieku 12-17 lat, które zdaniem Jury są najlepsze z punktu widzenia kryteriów wskazanych w § 3 ust. 7 Regulaminu.

15. Po rozstrzygnięciu konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie, bądź pisemnie na wskazany adres korespondencyjny za pomocą maila lub poczty. 

16. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na: www.facebook.com/BritishCouncilPolska/ do dnia 18.09.2019 g.12:00. W publikacji ogłaszającej wyniki zostaną przekazane dalsze instrukcje dla laureatów mające doprowadzić do przekazania nagród.

17. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób związany. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu społecznościowego Facebook lub do jego operatora.

§ 4 Nagroda

1. Uczestnik, którego odpowiedź na Pytanie konkursowe zostanie wybrana przez Jury, zwany dalej „Zwycięzcą”, otrzymuje nagrodę w postaci:

A. nagroda dla uczestników w wieku 6-11 lat: kurs semestralny języka angielskiego “Primary Plus. Angielski ogólny” w semestrze rozpoczynającym się 21/09/2019 roku i kończącym się 31/01/2020 roku. W przypadku, gdy nie będzie dostępnych miejsc na kursach odpowiadających poziomowi Zwycięzcy w odpowiadającym terminie, strony mogą porozumieć się w sprawie przeniesienia nagrody na kolejny semestr (1/02/2020 – 21/06/2020).

B. nagroda dla uczestników w wieku 12-17 lat: kurs semestralny języka angielskiego “Secondary Plus. Angielski ogólny” w semestrze rozpoczynającym się 21/09/2019 roku i kończącym się 31/01/2020 roku. W przypadku, gdy nie będzie dostępnych miejsc na kursach odpowiadających poziomowi Zwycięzcy w odpowiadającym terminie, strony mogą porozumieć się w sprawie przeniesienia nagrody na kolejny semestr (1/02/2020 – 21/06/2020).

2. Każdy Zwycięzca otrzyma jedną nagrodę.

3. Zwycięzca zostanie poproszony o wskazanie swoich danych osobowych niezbędnych w celach przekazania Nagrody: imienia, nazwiska, adresu e - mail oraz adresu zamieszkania, lub innego adresu, z użyciem którego ma zostać zrealizowana Nagroda. W przypadku niepełnoletnich Zwycięzców konieczne jest podanie danych rodzica lub danych przedstawiciela ustawowego, tj. imię, nazwisko, adres e - mail lub numer telefonu. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą za pośrednictwem wiadomości e-mail lub  telefonicznie, w terminie 1 dnia od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu.

4. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Zwycięzca może zrzec się prawa do nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

5. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy w terminie 14 dni od daty uzyskania przez Organizatora informacji wskazanych w § 4 ust. 3 Regulaminu oraz otrzymania podpisanych przez Zwycięzcę lub osobę go reprezentującą dwóch egzemplarzy umowy o przeniesienie autorskich prawa majątkowych, o której mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu.

6. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy w ciągu 5 dni od daty wysłania do Zwycięzcy prośby, o której mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu, Zwycięzca traci prawo do Nagrody.

7. Nagrody nierozdysponowane wśród Uczestników pozostaną do dyspozycji Fundacji.

§ 5 Prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora

1. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie osobę:

A. która nie spełnia warunków określonych w § 2 Regulaminu,

B. która nie stosuje się do zasady określonej w § 3 ust. 4 Regulaminu,

C. która naruszają postanowienie § 3 ust. 12 Regulaminu,

D. której odpowiedź na Pytanie konkursowe naruszy postanowienie § 3 ust. 8 Regulaminu.

2. Gdyby osoba, co do której istniały podstawy do jej wykluczenia z Konkursu zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, została Zwycięzcą, wówczas traci ona prawo do Nagrody.

3. Z chwilą przekazania Nagrody Zwycięzcy, Zwycięzca przenosi na Fundację autorskie prawa majątkowe do odpowiedzi na Pytanie konkursowe bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych, na wszelkich polach eksploatacji znanych w dacie początkowej Okresu trwania Konkursu, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

A. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

B. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

C. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Ponadto Zwycięzca upoważnia Fundację do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. Zwycięzca zobowiązuje się do niewykonywania prawa do integralności utworu w odniesieniu do treści Zgłoszenia i upoważnia Fundację do dokonywania wszelkich zmian w treści utworu. Zwycięzca rezygnuje z zamieszczenia wraz z utworem informacji, że jest ich autorem, wyrażając zgodę na jego anonimowe rozpowszechnianie.

4. Fundacja nie ma obowiązku wykorzystania Zgłoszeń na żadnym z pól eksploatacji wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

5. W celu przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej, Zwycięzca zobowiązuje się do zawarcia na piśmie z Organizatorem umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych. W razie nie zawarcia umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych Zwycięzca traci prawo do Nagrody.  

6. Z chwilą zamieszczenia odpowiedzi na Pytanie konkursowe, Uczestnik udziela Fundacji nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z autorskich praw majątkowych do odpowiedzi na Pytanie konkursowe, udzielonej na czas nieograniczony, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

7. Zarówno Zwycięzca, jak i Uczestnicy wyrażają zgodę na anonimowe korzystanie przez Fundację z ich odpowiedzi na Pytanie konkursowe w ramach pól eksploatacji określonych w postanowieniu ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 6 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja British Council Polska, ul. Koszykowa 54, 00 – 675 Warszawa, zwana dalej “Administratorem”. Z Administratorem można skontaktować się pod adresem mailowym: warsaw@britishcouncil.pl lub przesyłając list na adres: Dział Marketingu, Fundacja British Council Polska, ul. Koszykowa 54, 00 – 675 Warszawa z dopiskiem “Moje dane osobowe”.

2. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na umożliwieniu Uczestnikowi wzięcia udziału w Konkursie, rozstrzygnięcie Konkursu i poinformowanie o jego rozstrzygnięciu oraz prowadzenie marketingu przez Organizatora.

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w Konkursie.

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu (jak: imię, nazwisko, a w przypadku Uczestników, którzy zgłosili reklamacje na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie również imię i nazwisko oraz adres e - mail. W przypadku Zwycięzców Konkursu przetwarzane są również dane w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu na który ma zostać wysłana Nagroda, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, a w przypadku niepełnoletnich Zwycięzców również dane rodzica lub przedstawiciela ustawowego tj. imię, nazwisko, adres e - mail lub numer telefonu) są pobierane i przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpoznania reklamacji oraz przekazania Nagrody, a także w celach marketingowych oraz podatkowych. Dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu Administrator uzyskuje bezpośrednio od nich samych.

6. Administrator przetwarza dane osobowe w następującym zakresie:

A. dane identyfikujące Uczestników Konkursu: imię i nazwisko

B. dane niezbędne do wysłania Nagrody - adres zamieszkania lub inny adres do wysyłki Nagrody, a w przypadku niepełnoletnich Zwycięzców również dane rodzica lub ich przedstawicieli ustawowych tj. imię, nazwisko, adres e - mail lub numer telefonu,

C. dane identyfikujące Uczestników Konkursu, a w przypadku niepełnoletnich Zwycięzców dane identyfikujące rodzica lub ich przedstawicieli ustawowych, jako akceptujących Regulamin - treść wyrażonej zgody (określonej w § 2 ust. 1 lit. B),

D. dane niezbędne do Zgłoszenia i wyłonienia Zwycięzcy - informacje o aktywnościach w Konkursie, w tym o sposobie wykonania zadania konkursowego,

E. dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji - dane wynikające z reklamacji, jeśli zostaną złożone,

F. dane niezbędne do celów podatkowych

7. Wszystkie dane osobowe będą przechowywane w szyfrowanym arkuszu kalkulacyjnym Administratora: Fundacji British Council Polska, ul. Koszykowa 54, 00 – 675 Warszawa oraz w Fundacji: British Council Polska, ul. Koszykowa 54, 00 – 675 Warszawa.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Konkursu, jego rozstrzygnięcia i wręczenia Nagrody oraz czas niezbędny do wykazania prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

10. Uczestnikowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora :

A. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją;

B. na potrzeby marketingu bezpośredniego – Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

11. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być: Organizator Konkursu, Fundacja, a także inne podmioty, przy pomocy których Organizator i Fundacja przeprowadzają Konkurs np. dostawcy usług informatycznych, dostawcy usług marketingowych i poligraficznych, podmioty świadczące usługi prawne. Administratorzy ujawniają dane osobowe innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to konieczne do przeprowadzenia Konkursu, w tym rozpoznania reklamacji, a także dla celów podatkowych. Administratorzy nie sprzedają ani nie udostępniają danych osobowych podmiotom trzecim w celach komercyjnych.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora przez Uczestnika w formie pisemnej na adres wskazany w postanowieniu § 6 ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacja powinna zawierać: przyczynę reklamacji oraz dane personalne umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

3. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator oraz Fundacja będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

4. Organizator oraz Fundacja zastrzegają sobie prawo do zmiany treści Regulaminu Konkursu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego wcześniejszego zakończenia wyłącznie z ważnych przyczyn do których należy siła wyższa lub zmiana przepisów prawa. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Organizator lub Fundacja, opublikuje informację na stronie wskazanej w § 3 ust. 5 i powiadomi o tym Uczestników. Organizator oraz Fundacja zobowiązują się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. W przypadku zmiany w Regulaminie, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników, będą oni mieli prawo odstąpienia od udziału w konkursie, bez żadnych konsekwencji.