Fundacja British Council, lider projektu, informuje o wszczęciu oficjalnego zamknięcia projektu 31 maja 2020 roku. 

Przyczyną jest rozwój epidemii wirusa Covid-19, która uniemożliwia liderowi projektu realizowanie mobilności zagranicznych.

CZYM JEST PROJEKT „UWOLNIJ SWÓJ POTENCJAŁ – URUCHOM PRZESTRZEŃ. UNLOCK YOUR POTENTIAL – ACTIVATE SPACE" ?

Program Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space jest międzynarodowym projektem w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny. Projekt jest realizowany przez British Council w Polsce we współpracy z lokalnym partnerem w Krakowie (Centrum Doradztwa Strategicznego), a także w Wielkiej Brytanii (Scotland’s Regeneration Network) i Chorwacji (miasto Komiza, miasto Sibenik).

Program Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space.  jest wdrażany od maja 2017 do kwietnia 2019.

JAKI JEST CEL PROJEKTU „UWOLNIJ SWÓJ POTENCJAŁ – URUCHOM PRZESTRZEŃ. UNLOCK YOUR POTENTIAL – ACTIVATE SPACE" ?

Celem projektu jest poprawa efektywności zarządzania przestrzeniami publicznymi o kluczowym znaczeniu lokalnym. Chęć podjęcia współpracy w ramach projektu wyraziły organizacje wspierające zarządzanie przestrzeniami publicznymi. Cel ten realizują poprzez wzmocnienie kompetencji przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz związków pracodawców w obszarze rewitalizacji społecznej, planowania przestrzennego i mieszkalnictwa oraz rozwoju przedsiębiorczości (w oparciu o skuteczne rozwiązania zagraniczne).

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST PROJEKT „UWOLNIJ SWÓJ POTENCJAŁ – URUCHOM PRZESTRZEŃ. UNLOCK YOUR POTENTIAL – ACTIVATE SPACE" ?

Projekt przeznaczony jest dla przedstawicieli instytucji trzech sektorów zajmujących się tworzeniem i wdrażaniem polityk publicznych:

  • jednostki samorządu terytorialnego (w tym pracownicy urzędów miast i gmin zajmujących się polityką miejską, kreowaniem i ożywianiem przestrzeni, programami rewitalizacji i rozwoju); instytucje zajmujące się animacją społeczności i przestrzeni lokalnych (np. instytucje kultury, pomocy społecznej), podejmujące działania nastawione na rewitalizację społeczną.
  • organizacje pozarządowe, w tym ruchy miejskie, reprezentujące interesy mieszkańców, instytucje zajmujące się zmianami przestrzennymi, organizacje zajmujące się animacją lokalnych społeczności pod względem społecznym ( działające przeciw wykluczeniu), kulturowym i gospodarczym.
  • organizacje pracodawców/związków zawodowych. Osoby zajmujące się kreacją przestrzeni lub takie, w których interesie leży wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznych i aktywności społeczności lokalnych (np. podmioty gospodarcze z sektora turystycznego, czy kultury).

WARUNKI UDZIAŁU

Aby wziąć udział w projekcie trzeba ponadto spełniać łącznie następujące warunki:

  • w przypadku JST lub instytucji jej podlegającej – zatrudnienie w danej instytucji na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony; w przypadku pozostałych instytucji  formalnie związanie z daną instytucją
  • co najmniej 2 letnie doświadczenie w obszarze polityk publicznych lub realizacji zadań publicznych
  • znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym (min. B2), umożliwiającym skuteczną komunikację w trakcie mobilności ponadnarodowej, co jest udokumentowane certyfikatem lub zweryfikowane przez wnioskodawcę na etapie rekrutacji.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Oznacza to, że uczestnik projektu nie ponosi żadnych kosztów związanych z organizacją wizyty i pobytem. Zapewniamy transport, nocleg, wyżywienie i opiekę na miejscu.

W JAKI SPOSÓB PROJEKT BĘDZIE WDRAŻANY?

Projekt jest wdrażany przez British Council w Polsce we współpracy z Centrum Doradztwa Strategicznego oraz instytucjami w Wielkiej Brytanii i Chorwacji.

Projekt jest wdrażany w następujących pięciu etapach:

I. Diagnoza

W pierwszej fazie projektu pracownicy urzędów miast i gmin zostaną zapytani, jakie potrzeby i bariery towarzyszą wdrażaniu polityk miejskich.

II. Rekrutacja

Rekrutacja będzie przeprowadzona  w odstępach ok. 6-miesięcznych, w  obrębie trzech sektorów (jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców).

Kandydat, ubiegając się o przystąpienie do udziału w projekcie, wypełnia formularz rekrutacyjny (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie) wraz z załącznikami (załączniki od 2 do 4 do regulaminu), a następnie wysyła drogą elektroniczną skan podpisanego formularza wraz załącznikami.

Skan wniosku należy przesłać na adres mailowy: rekrutacja@cds.krakow.pl, a oryginał drogą pocztową do biura rekrutacji pod adres: ul. Włóczków 22/3, 30-103 Kraków, w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysłania skanu wniosku drogą elektroniczną.

Formularz rekrutacji wraz z załącznikami oraz szczegółowy harmonogram dostępne będą na stronach internetowych partnerów projektu: www.britishcouncil.pl i www.cds.krakow.pl. 

Rekrutacja uczestników do projektu realizowana jest przez Partnera Projektu – Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch, ul. Włóczków 22/3, 30-103 Kraków.

Wyniki 1. tury rekrutacji są już dostępne na stronie British Council oraz na stronie naszego partnera, Centrum Doradztwa Strategicznego.

II tura rekrutacji będzie trwała od 02.01.2018 r. do 15.02.2018 r.

III. Szkolenia

Przedstawiciele instytucji zostaną przeszkoleni z zakresu uczenia się poprzez obserwację, kaskadowania nabytych kompetencji we własnych organizacjach, oraz kwestii kluczowych dla ożywiania przestrzeni publicznej w oparciu o wybrane polityki publiczne. Dla każdego uczestnika szkolenia stworzony zostanie Indywidualny Program Mobilności Ponadnarodowej (IPMP) wskazujący miejsce wizyty studyjnej wraz z jej programem i przebiegiem oraz określeniem pożądanych efektów i korzyści z udziału w niej.

IV. Wizyty studyjne

Uczestnicy projektu wezmą udział w wizycie studyjnej na terenie Wielkiej Brytanii bądź Chorwacji, wizyty będą trwały do 5 dni  roboczych i nie będą obejmowały weekendów. Wizyty będą szansą do szczegółowego zapoznania się z dobrymi praktykami z obszaru ożywienia centralnych przestrzeni publicznych, podniesienia kompetencji w zakresie prowadzenia polityk publicznych, w szczególności dotyczących rewitalizacji społecznej, planowania przestrzennego i mieszkalnictwa oraz przedsiębiorczości. Przed zakończeniem pobytu uczestnicy opracują sprawozdanie w języku angielskim.

V. Kaskadowanie

Podczas końcowej fazy projektu uczestnicy przekażą swoim współpracownikom w instytucjach odpowiedzialnych za kreowanie i wdrażanie polityk publicznych wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas wizyt studyjnych. Poszczególne instytucje trwale podniosą tym samym kwalifikacje swoich pracowników oraz uzyskają możliwość wdrożenia zaobserwowanych metod, narzędzi i dobrych praktyk. Materiały wyprodukowane podczas projektu stanowić będą bibliotekę dobrych praktyk dla instytucji zaangażowanych w projekt.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU 1 562 028 PLN
WKŁAD EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1 515 167.16 PLN

 

 

PROJEKT „UWOLNIJ SWÓJ POTENCJAŁ – URUCHOM PRZESTRZEŃ. UNLOCK YOUR POTENTIAL – ACTIVATE SPACE." ZOSTAŁ DOFINANSOWANY PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ. NINIEJSZA PUBLIKACJA ODZWIERCIEDLA JEDYNIE POGLĄDY AUTORÓW. KOMISJA EUROPEJSKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NIEJ INFORMACJI.