CZYM JEST PROGRAM „UWOLNIJ SWÓJ POTENCJAŁ – URUCHOM PRZESTRZEŃ. UNLOCK YOUR POTENTIAL – ACTIVATE SPACE" ?

Program Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space jest międzynarodowym projektem w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny. Projekt jest realizowany pod przewodnictwem British Council w Polsce we współpracy z lokalnym partnerem w Krakowie (Centrum Doradztwa Strategicznego), a także w Wielkiej Brytanii (Scotland’s Regeneration Network) i Chorwacji (miasto Komiza, miasto Sibenik).

Program Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space.  jest wdrażany od maja 2017 do kwietnia 2019.

JAKI JEST CEL PROJEKTU „UWOLNIJ SWÓJ POTENCJAŁ – URUCHOM PRZESTRZEŃ. UNLOCK YOUR POTENTIAL – ACTIVATE SPACE" ?

Celem projektu jest poprawa efektywności zarządzania przestrzeniami publicznymi o kluczowym znaczeniu lokalnym. Chęć podjęcia współpracy w ramach projektu wyraziły organizacje wspierające zarządzanie przestrzeniami publicznymi. Cel ten realizują poprzez wzmocnienie kompetencji przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz związków pracodawców w obszarze rewitalizacji społecznej, planowania przestrzennego i mieszkalnictwa oraz rozwoju przedsiębiorczości (w oparciu o skuteczne rozwiązania zagraniczne).

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST PROJEKT „UWOLNIJ SWÓJ POTENCJAŁ – URUCHOM PRZESTRZEŃ. UNLOCK YOUR POTENTIAL – ACTIVATE SPACE" ?

Projekt przeznaczony jest dla przedstawicieli instytucji trzech sektorów zajmujących się tworzeniem i wdrażaniem polityk publicznych:

  • jednostki samorządu terytorialnego (w tym pracownicy urzędów miast i gmin zajmujących się polityką miejską, kreowaniem i ożywianiem przestrzeni, programami rewitalizacji i rozwoju); instytucje zajmujące się animacją społeczności i przestrzeni lokalnych (np. instytucje kultury, pomocy społecznej), podejmujące działania nastawione na rewitalizację społeczną.
  • organizacje pozarządowe, w tym ruchy miejskie, reprezentujące interesy mieszkańców, instytucje zajmujące się zmianami przestrzennymi, organizacje zajmujące się animacją lokalnych społeczności pod względem społecznym ( działające przeciw wykluczeniu), kulturowym i gospodarczym.
  • organizacje pracodawców/związków zawodowych. Osoby zajmujące się kreacją przestrzeni lub takie, w których interesie leży wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznych i aktywności społeczności lokalnych (np. podmioty gospodarcze z sektora turystycznego, czy kultury).

WARUNKI UDZIAŁU

Aby wziąć udział w projekcie trzeba ponadto spełniać łącznie następujące warunki:

  • w przypadku JST lub instytucji jej podlegającej – zatrudnienie w danej instytucji na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony; w przypadku pozostałych instytucji  formalnie związanie z daną instytucją
  • co najmniej 2 letnie doświadczenie w obszarze polityk publicznych lub realizacji zadań publicznych
  • znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym (min. B2), umożliwiającym skuteczną komunikację w trakcie mobilności ponadnarodowej, co jest udokumentowane certyfikatem lub zweryfikowane przez wnioskodawcę na etapie rekrutacji.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Oznacza to, że uczestnik projektu nie ponosi żadnych kosztów związanych z organizacją wizyty i pobytem. Zapewniamy transport, nocleg, wyżywienie i opiekę na miejscu.

W JAKI SPOSÓB PROJEKT BĘDZIE WDRAŻANY?

Projekt jest wdrażany przez British Council w Polsce we współpracy z Centrum Doradztwa Strategicznego oraz instytucjami w Wielkiej Brytanii i Chorwacji.

Projekt jest wdrażany w następujących pięciu etapach:

I. Diagnoza

W pierwszej fazie projektu pracownicy urzędów miast i gmin zostaną zapytani, jakie potrzeby i bariery towarzyszą wdrażaniu polityk miejskich.

II. Rekrutacja

Rekrutacja będzie przeprowadzona  w odstępach ok. 6-miesięcznych, w  obrębie trzech sektorów (jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców).

Kandydat, ubiegając się o przystąpienie do udziału w projekcie, wypełnia formularz rekrutacyjny (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie) wraz z załącznikami (załączniki od 2 do 4 do regulaminu), a następnie wysyła drogą elektroniczną skan podpisanego formularza wraz załącznikami.

Skan wniosku należy przesłać na adres mailowy: rekrutacja@cds.krakow.pl, a oryginał drogą pocztową do biura rekrutacji pod adres: ul. Włóczków 22/3, 30-103 Kraków, w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysłania skanu wniosku drogą elektroniczną.

Formularz rekrutacji wraz z załącznikami oraz szczegółowy harmonogram dostępne będą na stronach internetowych partnerów projektu: www.britishcouncil.pl i www.cds.krakow.pl. 

Rekrutacja uczestników do projektu realizowana jest przez Partnera Projektu – Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch, ul. Włóczków 22/3, 30-103 Kraków.

Wyniki 1. tury rekrutacji są już dostępne na stronie British Council oraz na stronie naszego partnera, Centrum Doradztwa Strategicznego.

Daty kolejnych rekrutacji będziemy publikować zgodnie z harmonogramem.

III. Szkolenia

Przedstawiciele instytucji zostaną przeszkoleni z zakresu uczenia się poprzez obserwację, kaskadowania nabytych kompetencji we własnych organizacjach, oraz kwestii kluczowych dla ożywiania przestrzeni publicznej w oparciu o wybrane polityki publiczne. Dla każdego uczestnika szkolenia stworzony zostanie Indywidualny Program Mobilności Ponadnarodowej (IPMP) wskazujący miejsce wizyty studyjnej wraz z jej programem i przebiegiem oraz określeniem pożądanych efektów i korzyści z udziału w niej.

IV. Wizyty studyjne

Uczestnicy projektu wezmą udział w wizycie studyjnej na terenie Wielkiej Brytanii bądź Chorwacji, wizyty będą trwały do 5 dni  roboczych i nie będą obejmowały weekendów. Wizyty będą szansą do szczegółowego zapoznania się z dobrymi praktykami z obszaru ożywienia centralnych przestrzeni publicznych, podniesienia kompetencji w zakresie prowadzenia polityk publicznych, w szczególności dotyczących rewitalizacji społecznej, planowania przestrzennego i mieszkalnictwa oraz przedsiębiorczości. Przed zakończeniem pobytu uczestnicy opracują sprawozdanie w języku angielskim.

V. Kaskadowanie

Podczas końcowej fazy projektu uczestnicy przekażą swoim współpracownikom w instytucjach odpowiedzialnych za kreowanie i wdrażanie polityk publicznych wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas wizyt studyjnych. Poszczególne instytucje trwale podniosą tym samym kwalifikacje swoich pracowników oraz uzyskają możliwość wdrożenia zaobserwowanych metod, narzędzi i dobrych praktyk. Materiały wyprodukowane podczas projektu stanowić będą bibliotekę dobrych praktyk dla instytucji zaangażowanych w projekt.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU 1 562 028 PLN
WKŁAD EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1 515 167.16 PLN

 

 

PROJEKT „UWOLNIJ SWÓJ POTENCJAŁ – URUCHOM PRZESTRZEŃ. UNLOCK YOUR POTENTIAL – ACTIVATE SPACE." ZOSTAŁ DOFINANSOWANY PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ. NINIEJSZA PUBLIKACJA ODZWIERCIEDLA JEDYNIE POGLĄDY AUTORÓW. KOMISJA EUROPEJSKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NIEJ INFORMACJI.