Obecnie otwarty jest nabór na projekty badawcze w ramach przygotowań do planowanego UK/Poland Season 2025. Aby umożliwić planowanie potencjalnych projektów, oferujemy dotacje w wysokości 2500 funtów na rozpoczęcie rozmów i nawiązanie partnerstw.

Na co przyznawane są granty?

Dotacje są przede wszystkim* związane z podróżami (przeloty, pociągi, zakwaterowanie). Wsparają koszty podróży przedstawicieli i przedstawicielek brytyjskich i polskich organizacji działających w branży artystycznej i kreatywnej, w celu zrealizowania wzajemnych wizyt studyjnych. Chętnie przyznamy środki na stworzenie nowych prac, nawiązanie nowych współprac i rozpoczęcie innowacyjnej działalności. Wszystkie osoby aplikujące powinny przedstawić konkretny projekt, który następnie w ramach tej wymiany, zostanie wspólnie opracowany. Projekt musi być ostatecznie zaprezentowany w Polsce lub w Polsce i Wielkiej Brytanii, ale nie tylko w Wielkiej Brytanii.

Pod koniec 2023 i 2024 roku mamy nadzieję zaoferować dodatkowe fundusze wspierające najlepiej rokujące współprace, które najadekwatniej odniosą się do opisanych poniżej celów Sezonu. Projekty powinny być realizowane przez co najmniej jedną organizację z siedzibą w Wielkiej Brytanii i co najmniej jedną organizację z siedzibą w Polsce. O dotację może ubiegać się tylko jedna z tych organizacji. Nie będziemy finansować dotychczasowej działalności organizacji, ani stałych kosztów już istniejących projektów. W tym roku dostępnych jest łącznie 25 grantów. Wizyty studyjne powinny się odbyć w okresie od lutego do maja 2023 roku.

* W niektórych okolicznościach możemy rozważyć przynanie dotacji na cele niezwiązane z kosztami podrózy, jeśli zostaną przedtawione adekwatne powody na to, że planowany projekt nie wymaga fizycznej wizyty w kraju.

Kto może złożyć wniosek?

Granty są otwarte dla organizacji artystycznych i kulturalnych, dużych i małych, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce. Jeżeli proponowany projekt ma być realizowany w takim samym wymiarze przez dwie organizacje, tylko jedna z nich może ubiegać się o dotację. Dotacje nie są dostępne dla indywidualnych artysów czy artystek, jednak niezależny kurator (kuratorka) może być brany pod uwagę, jeśli projekt będzie wystarczająco silny.

Jaki jest termin?

Zgłoszenia należy składać przez formularz dostępny na tej stronie do 4 stycznia 2023 r.

Apply now

Dowiedz się więcej o aplikowaniu o grant

Kto może złożyć wniosek?

„Organizacja” jest zdefiniowana jako prawnie zarejestrowany podmiot z zarejestrowanym kontem bankowym, i może obejmować kolektywy, konsorcja oraz organizacje społeczne, charytatywne, prywatne i publiczne. Wnioski składane przez niezarejestrowane podmioty, takie jak kolektywy artystów lub sieci zawodowe zajmujące się edukacją nieformalną, mogą być brane pod uwagę, jeśli będą towarzyszyć im dowody ugruntowanych osiągnięć w opracowywaniu i realizacji projektów i programów o podobnej skali i charakterze.

Czym jest UK/Poland Season 2025?

Jesteśmy na wczesnym etapie planowania brytyjsko-polskiego sezonu, który przypada na drugą połowę 2025 roku. Polska jest ważna dla Wielkiej Brytanii i odwrotnie, ze względu na bliskie powiązania historyczne, położenie geopolityczne Polski na skrzyżowaniu dróg wschodnich i zachodnich Europy oraz fakt, że w Wielkiej Brytanii mieszka około 1 miliona Polaków. Sezon kulturalny jeszcze bardziej zbliży do siebie oba kraje. Obejmie on wydarzenia w Polsce, organizowane przez British Council, a także rozważamy pomysł zrealizowania równoległego sezonu w Wielkiej Brytanii, wspieranego przez polskie instytucje.

Tematy

Roboczy tytuł sezonu to „Super-Nowa”, oznaczający coś jasnego, nowego, eksplozję twórczej aktywności. Zapraszamy instytucje, duże i małe, do ubiegania się o finansowanie. Sezon będzie koncentrować się na następujących tematach:

 • Debata: Nasz sezon może świętować sukcesy, ale także może poruszać tematy, które nas niepokoją; idee, które generują podziały między nami. Zaufanie pomoże nam uporać się z palącymi problemami w dziedzinie edukacji, handlu i stosunków kulturalnych, aby zapewnić wzajemny dobrobyt.
 • Cyfrowa innowacja: nasz sezon będzie bazował na technologii cyfrowej, a każda aktywność będzie z nią związana. W ten sposób wspieramy nowe praktyki i/lub zwiększamy dostępność.
 • Różnorodność i inkluzywność: Nasz sezon będzie świętował różnorodność form sztuki i twórców oraz pełne spektrum naszych krajów.
 • Diaspora: Nasz sezon da głos i przestrzeń społecznościom diaspory, w tym na przykład Polakom w Wielkiej Brytanii i Ukraińcom w Polsce.

Jakie rodzaje projektów będą wspierane?

 • Prowokujące do myślenia wydarzenia angażujące publiczność, które przemawiają do szerokiej publiczności, takie jak występy artystyczne, wystawy, konferencje, sympozja, dyskusje panelowe, rozmowy, warsztaty, instalacje interaktywne i wydarzenia kulturalne kierowane do studentów i studentek.
 • Działania interaktywne, które przyciągną i zainspirują młodszych odbiorców i odbiorczynie poprzez innowacyjne wykorzystanie technologii cyfrowych i ICT, takich jak rzeczywistość rozszerzona (AR) lub rzeczywistość wirtualna (VR).
 • Propozycje muszą dotyczyć przynajmniej jednego z obszarów tematycznych: debaty, innowacji cyfrowych, różnorodności i inkluzyności oraz diaspory. Przyjmujemy propozycje z każdej dziedziny sztuki i jesteśmy zainteresowani wspólnymi projektami, które są interdyscyplinarne, multidyscyplinarne lub interdyscyplinarne (tj. łączącymi sztukę, naukę, technologię, edukację). Preferowane będą wnioski, które wyraźnie odnoszą się do więcej niż jednego obszaru tematycznego.
 • We wszystkich wnioskach należy uwzględnić i zaadresować tematy równości, różnorodności i inkluzywności (EDI) płci i równościowego dostępu (poprzez technologie cyfrowe i/lub edukacyjne).
 • Propozycje mogą dotyczyć wydarzeń stacjonarnych lub cyfrowych i/lub innowacyjnej kombinacji tych dwóch.

 

Jakie są kryteria oceny?

Twoja aplikacja zostanie oceniona w trzech następujących obszarach, które są również wyraźnie zaznaczone w formularzu grantowym, aby pomóc Ci przygotować propozycję.

 • Jakość projektu i dowody solidnego lub potencjalnie solidnego partnerstwa z organizacją z drugiego kraju – 50%
 • Wyraźne relacje z co najmniej jednym z tematów Sezonu – 25%
 • Dowody na innowacyjność działania i atrakcyjność dla młodych odbiorców – 25%

Jakie finansowanie jest dostępne?

Oferujemy 25 dotacji po 2500 funtów każda. Może to obejmować podróże międzynarodowe, zakwaterowanie i badania.

W nadchodzących latach aż do 2025 roku, zamierzamy ogłosić kolejną serię dotacji, aby wesprzeć niektóre z projektów powstałych podczas tej pierwszej serii. Projekty, które zakończyły się sukcesem w bieżącej serii grantów, kwalifikują się do ubiegania o finansowanie w kolejnych seriach. Trzeba jednak pamiętać, że nie będziemy w stanie pokryć wszystkich kosztów związanych z realizacją powstających projektów.

Proces składania wniosków

Zgłoszenia należy składać za pomocą formularza na tej stronie do 4 stycznia 2023 r.

Przyznawanie grantów i kontraktowanie

Granty będą wypłacane w GBP dla wnioskodawców z siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz ekwiwalent w PLN dla wnioskodawców z siedzibą w Polsce (z zastosowaniem kursu korporacyjnego British Council z miesiąca podpisania umowy przez British Council). Przygotujemy umowę i jeśli jesteś naszym nowym partnerem lub partnerką, będziemy musieli skonfigurować Twoje dane w naszym systemie finansowym. Wszystkie płatności będą dokonywane przelewem bankowym.

Odbiorca lub odbiorczyni dotacji jest odpowiedzialny/a za uiszczenie wszelkich podatków i opłat bankowych związanych z otrzymaną dotacją. Koszty te należy uwzględnić w budżecie projektu w momencie składania wniosku. Płatności będą dokonane w ciągu 30 dni od podpisania umowy o dofinansowanie przez obie strony. Należy pamiętać, że dopiero po zakończeniu wypłaty zaliczki – wnioskodawca może przystąpić do ponoszenia jakichkolwiek wydatków.

Harmonogram

Aktywność Data
Ogłoszenie naboru o granty 21 listopada 2022
Sesja pytań i odpowiedzi dla wnioskodawców 28 listopada 2022, 12:00 czasu brytyjskiego; 13:00 CET
Termin składania wniosków 4 stycznia 2023
Ogłoszenie wyników 18 stycznia 2023
Początek zawierania kontraktów 23 stycznia 2023

Sesja pytań i odpowiedzi

28 listopada o godzinie 12:00 czasu brytyjskiego (13:00 CET) zorganizujemy sesję pytań i odpowiedzi, aby omówić proces składania wniosków o dotacje i odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości. Jeśli chcesz wziąć w nim udział, napisz do nas na adres e-mail, a dzień wcześniej (27 listopada) wyślemy Ci zaproszenie i link.

Kontakt

Wszelkie zapytania związane z konkursem grantowym prosimy kierować na adres e-mail: season2025@britishcouncil.pl