By British Council Polska

23 Cze 2023 - 13:36

How to use adverbs of frequency in English, blog image

Jak często uczysz się zasad gramatycznych języka angielskiego? Czy robisz to regularnie? Albo prawie nigdy? Podstawowym aspektem nauki każdego języka jest nauka wyrażania tego, jak często robisz różne rzeczy. W języku angielskim, podobnie jak w wielu innych językach, robimy to zazwyczaj za pomocą przysłówków częstotliwości:

a. You’re always complaining! (Zawsze narzekasz!)

b. I’m very busy so I hardly ever have time to watch TV. 
(Jestem bardzo zajęty, więc prawie nigdy nie mam czasu na oglądanie telewizji.)

c. Easter sometimes falls in March, but it usually falls in April. 
(Wielkanoc czasami wypada w marcu, ale zwykle wypada w kwietniu.)

Kiedy używa się tej dziedziny gramatyki?

Przysłówki częstotliwości pozwalają nam wyrazić, jak regularnie coś się dzieje. Przysłówek może pełnić różne funkcje. Na przykład może opisywać czasownik ("he drives quickly". „on jeździ szybko”) lub całe zdanie ("Luckily, he escaped from the accident uninjured", “Na szczęście wyszedł z wypadku bez obrażeń"). Przysłówki częstotliwości również pełnią te funkcje, ale, jak sama nazwa wskazuje, wyrażają to, jak często zdarza się czasownik (patrz zdanie a powyżej) lub jak często występuje całe zdanie (patrz zdania b i c powyżej). Przysłówek częstotliwości to prawie zawsze tylko jedno słowo, z wyjątkiem przysłówka "hardly ever" (“prawie nigdy”). Skąd wiesz, którego przysłówka częstotliwości użyć? To zależy od poziomu regularności, który chcesz wyrazić. Skorzystaj z poniższej tabeli, aby uzyskać wskazówki.

Regularność (ok. %)
100% czasu 80-90% czasu
Przysłówek Always (zawsze) Usually (zazwyczaj)
Przykładowe zdanie Edinburgh always has short days in winter. (Zimą w Edynburgu zawsze są krótkie dni.)

Winters in Edinburgh are usually very cold.

(Zimy w Edynburgu są zazwyczaj bardzo mroźne)

Podobne przysłówki -

normally, generally

normalnie, ogólnie

Regularność (ok. %) 50-70% czasu 20-40% czasu
Przysłówek Often (często) Sometimes (czasami)
Przykładowe zdanie

It often snows in Edinburgh in winter.

(Zimą w Edynburgu często pada śnieg.)

Edinburgh sometimes has winters without snow.

(Edynburg czasami ma zimy bez śniegu.)

Podobne przysłówki

frequently

regularnie

occasionally

okazjonalnie

Regularność (ok. %) 5-10% czasu 0% czasu
Przysłówek Hardly ever (prawie nigdy) Never (nigdy)
Przykładowe zdanie

The temperature in Edinburgh hardly ever goes over 30 celsius.

(Temperatura w Edynburgu prawie nigdy nie przekracza 30 stopni Celsjusza.)

Edinburgh never has short days in summer.

(Edynburg nigdy nie ma krótkich dni w lecie.)

 

Podobne przysłówki

rarely, seldom

rzadko, sporadycznie

-

Jakie są zasady działania tej struktury gramatycznej?

Najważniejsze zasady związane z przysłówkami częstotliwości dotyczą użycia ich w odpowiedniej pozycji w zdaniach. Istnieją trzy popularne pozycje, w zależności od rodzaju czasownika:

Rodzaj czasownika Czasownik "to be" Wszystkie inne czasowniki Czasowniki posiłkowe i modalne
Przykład

You are always late.

(Zawsze się spóźniasz.)

I usually work on Tuesdays.

(Zazwyczaj pracuję we wtorki.)

I have often considered becoming a vegetarian.

(Często myślałem o zostaniu wegetarianinem.)

I can never remember his name!

(Nigdy nie pamiętam jego imienia!)

Pozycja przysłówka częstotliwości Po czasowniku "to be". Przed czasownikiem. Po czasowniku posiłkowym lub modalnym.

Powyższe zasady dotyczące pozycji przysłówków mogą wydawać się nieco przypadkowe. Dlaczego stawiamy przysłówek po czasowniku "to be", ale przed wszystkimi innymi czasownikami? Przyczyna tego stanu rzeczy może być związana z wymową. Kiedy mówi osoba płynnie posługująca się językiem angielskim, prawie zawsze skraca czasownik "to be" i czasowniki posiłkowe (więc "You are late" staje się "You're late"; "I have considered" staje się "I've considered" itp.) Oznacza to, że przysłówek przed czasownikiem "to be" lub przed czasownikiem posiłkowym przeszkadzałby w skracaniu. Dlatego też przysłówek pojawia się po tych elementach.

Wyjątki i warianty

Podobnie jak w innych językach, w języku angielskim przysłówki nie są jedynym sposobem wyrażania częstotliwości. Można też używać wyrażeń wielowyrazowych, zwłaszcza takich, które zawierają słowa "every" lub "a":

Bradley goes to French class every Tuesday and Thursday.
(Bradley chodzi na zajęcia z francuskiego w każdy wtorek i czwartek.)

Tanya travels abroad at least three times a year.
(Tanya wyjeżdża za granicę co najmniej trzy razy w roku.)

Sophie phones her grandmother once a week.
(Sophie dzwoni do swojej babci raz w tygodniu.)

Zauważ, że te wyrażenia częstotliwości zazwyczaj pojawiają się na końcu zdania lub frazy.

Chociaż istnieją ogólne zasady dotyczące prawidłowego umiejscowienia przysłówków częstotliwości w zdaniach, niektóre przysłówki mogą je łamać. Kiedy mówiący chce podkreślić przysłówek, często umieszcza go na początku (lub nawet na końcu) zdania. Jest to szczególnie częste w przypadku przysłówków sugerujących "średnią" częstotliwość, jak usually, often, sometimes itp.  Rozważmy zdanie:

I sometimes work on Saturdays.
(Czasami pracuję w soboty.)

Jest to poprawne zdanie zgodne z zasadami przedstawionymi w poprzednim punkcie. Jednak można też powiedzieć:

Sometimes, I work on Saturdays.
(Pracuję w niektóre soboty.)

Funkcja umieszczenia słowa “sometimes" na początku zdania podkreśla, że fakt ten może być nieco zaskakujący - być może wyobrażalibyśmy sobie, że mówca zawsze miał wolne soboty.

Częste błędy

Jak wyjaśniono powyżej, niektóre przysłówki mogą występować w więcej niż jednej pozycji w zdaniu. Nigdy jednak nie jest możliwe wstawienie przysłówka pomiędzy czasownik i jego dopełnienie:

I read often sci-fi novels. ✗
I often read sci-fi novels. ✓ (Lub dla podkreślenia: “Often, I read sci-fi novels.”/ “I read sci-fi novels often.”)(Często czytam powieści science-fiction.)

Przysłówki "never", "rarely", "seldom" i "hardly ever" mają negatywną implikację. Oznacza to, że należy ich używać z czasownikami w zdaniu twierdzącym. Gdyby czasownik był w formie przeczącej, zdanie zawierałoby podwójne przeczenie, a to nie jest możliwe w języku angielskim:

I don’t never buy CDs nowadays. ✗
I never buy CDs nowadays. ✓
(Obecnie nie kupuję płyt CD.)

Ponieważ przysłówek "never" ma implikację negatywną, opisuje tylko rzeczy, które się nie wydarzyły. Aby opisać rzeczy, które rzeczywiście się wydarzyły, używamy przysłówka "ever":

It’s the best film that I have never seen. ✗
It’s the best film that I have ever seen. ✓
(To najlepszy film, jaki kiedykolwiek widziałem.)

Używając frazy "have to" do wyrażenia obowiązku, pamiętaj, że "have" w tym przypadku jest czasownikiem zwyczajnym, a nie pomocniczym. Oznacza to, że przysłówek zazwyczaj występuje przed nim.

I have always to take a nap after a big meal. ✗
I always have to take a nap after a big meal. ✓
(Zawsze muszę się zdrzemnąć po dużym posiłku)

Znane przykłady z filmów, piosenek, seriali itp.

I will always love you - W tej słynnej piosence z lat 90. Whitney Houston powiedziała swojemu kochankowi, że zawsze będzie w jej sercu.

We are never (ever ever) getting back together - W swoim światowym hicie z 2012 roku, Taylor Swift powiedziała swojemu eks, że nigdy więcej nie chce go jako swojego chłopaka (tutaj słowa "ever, ever" tylko podkreślają ideę "never").

Tomorrow Never Dies - Ten film z 1997 roku opowiada o tym, że James Bond próbuje uratować świat ścigając złego przestępcę, który chce rozpocząć Trzecią Wojnę Światową. Polski tytuł filmu brzmiał “Jutro nie umiera nigdy”.

Forrest Gump - W tym filmie z 1994 roku, główny bohater Forrest wypowiada słynną kwestię "My mama always said that life was like a box of chocolates - you never know what you’re going to get". (“Moja mama zawsze mówiła: Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, co ci się trafi).

Mini quiz

Każde z poniższych zdań zawiera jeden błąd. Znajdź błąd i popraw go.

 1. I always am happy when I finish work early.
 2. Susan has been never to Thailand.
 3. Gerald needs to take his medication three times for day.
 4. Always I try to arrive at the office before 9am.
 5. It doesn’t hardly ever rain in Almería.
 6. I eat sometimes muesli for breakfast.
 7. I always don’t remember my keys when I leave the house.

(Odpowiedzi)

 1. I am always happy when I finish work early.
 2. Susan has never been to Thailand.
 3. Gerald needs to take his medication three times a day.
 4. I always try to arrive at the office before 9a.m.
 5. It hardly ever rains in Almería.
 6. I sometimes eat muesli for breakfast. (Lub dla podkreślenia,, “Sometimes, I eat muesli for breakfast.” / “I eat muesli for breakfast sometimes.”)
 7. I don’t always remember my keys when I leave the house. (Lub “I never remember my keys when I leave the house.”)