nauczyciel
  • Jesteś nauczycielem przedszkolnym?
  • Chcesz zdobyć kwalifikacje umożliwiające nauczanie języka angielskiego w przedszkolu zgodne z rozporządzeniem MEN z dn. 1 sierpnia 2017 roku wprowadzającym bezpłatną obowiązkową edukację językową do przedszkoli?

Pamiętaj:  Aby móc nauczać angielskiego w przedszkolu musisz spełnić następujące warunki: 

  • potwierdzić swoją znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • ukończyć kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego
  • uzupełnić wymagane kwalifikacje najpóźniej do 31 sierpnia 2020 roku.

W jaki sposób możesz potwierdzić znajomość języka angielskiego z British Council?

Oferujemy egzaminy akredytowane przez MEN, które potwierdzają Twoją znajomość języka angielskiego na poziomie B2:

  • Test Aptis
  • Egzamin FCE (Cambridge English: First) 
  • Test IELTS (International English Language Testing System)

Test Aptis

O teście

Aptis to nowoczesny test komputerowy diagnozujący poziom z języka angielskiego. Aptis jest testem szybkim i łatwym w przeprowadzeniu i daje szybką ocenę umiejętności językowych osoby zdającej, ze wskazaniem poziomu w skali Rady Europy (CEFR).

Test Aptis składa się z 5 części: 

W ciągu jednego dnia zdajesz wszystkie części - Grammar and Vocabulary (Gramatyka i słownictwo), Reading (Czytanie), Listening (Słuchanie), Writing (Pisanie), Speaking (mówienie). Część ustną zdajesz przy użyciu komputera - odpowiedzi są nagrywane i przesyłane do zespołu egzaminacyjnego.

Certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu Aptis jest ważny bezterminowo.

Wyniki testu Aptis przesyłane są drogą mailową 48 godzin po teście oraz pocztą w czasie 7-10 dni.

Dowiedz się więcej o teście Aptis.

Uznawalność egzaminu

Od 24 sierpnia 2017 Aptis jest testem uznawanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce jako egzamin poświadczający uprawnienia nauczycieli do nauczania języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich. Nauczyciel wychowania przedszkolnego, który chce uzyskać stosowne kwalifikacje musi uzyskać z testu Aptis wynik na poziomie co najmniej B2.

Terminy egzaminów i ośrodki egzaminacyjne

Test Aptis organizujemy przynajmniej raz w miesiącu w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Lublinie. Istnieje również możliwość zorganizowania sesji zamkniętej przy minimalnej liczbie 10 zgłoszonych kandydatów - w razie dalszych pytań prosimy o kontakt na adres aptis@britishcouncil.pl.

Sprawdź najbliższe terminy egzaminów Aptis.

Skontaktuj się z wybranym centrum egzaminacyjnym British Council.

Egzamin FCE

O egzaminie

FCE (Cambridge English: First) to egzamin z języka angielskiego ogólnego na poziomie Upper intermediate (Średnio zaawansowany) = B2 wg Poziomów Rady Europy

Egzamin FCE składa się z 4 części:

W ciągu jednego dnia zdajesz Readng & Use of English (Czytanie ze zrozumieniem i test gramatyczno-leksykalny), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej przystępujesz w tym samym dniu lub maks. 7 dni przed lub po egzaminie pisemnym i zdajesz ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.

Certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu FCE jest ważny bezterminowo.

Dowiedz się więcej o egzaminie FCE.

Uznawalność egzaminu

W Polsce egzamin FCE uznawany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego. Nauczyciel wychowania przedszkolnego, który chce uzyskać stosowne kwalifikacje musi zdać egzamin FCE na ocenę A lub B.

Egzamin FCE uznawany jest również na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

Terminy egzaminów i ośrodki egzaminacyjne

Egzamin FCE organizujemy kilka razy w miesiącu w Warszawie oraz 4-5 razy w roku w pozostałych centrach egzaminacyjnych na terenie Polski.

Sprawdź najbliższe terminy egzaminów FCE.

Skontaktuj się z wybranym centrum egzaminacyjnym British Council.

 

Test IELTS

O teście

IELTS (International English Language Testing System) to egzamin z języka angielskiego ogólnego zdawany co roku przez ponad 3,5 miliona ludzi na całym świecie. Przeszło 10 tys. instytucji edukacyjnych, rządowych i zawodowych w 140 krajach uznaje i stosuje IELTS do weryfikacji umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

IELTS składa się z 4 części:

Reading (Czytanie ze zrozumieniem), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie) i Speaking (Mówienie). Do części ustnej (Speaking) przystępujesz w tym samym dniu lub maks. 7 dni przed lub po egzaminie pisemnym i zdajesz ją w formacie 1 kandydat : 1 egzaminator.

Certyfikat potwierdzający zdanie IELTS na potrzeby kwalifikacji nauczycielskich w Polsce jest ważny bezterminowo.

IELTS gwarantuje szybkie wyniki – 5-7 dni od daty testu dla wersji komputerowej, 13 dni od daty testu dla wersji papierowej. W ramach opłaty egzaminacyjnej otrzymujesz aż 6 kopii dyplomu (1 dla siebie, 5 kolejnych wysyłanych do wskazanych przez Ciebie instytucji)

Dowiedz się więcej o teście IELTS.

Uznawalność egzaminu

W Polsce test IELTS uznawany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego. Nauczyciel wychowania przedszkolnego, który chce uzyskać stosowne kwalifikacje musi zdać IELTS na min. 5 punktów.

IELTS uznawany jest również na całym świecie przez ponad 9 tys. instytucji, w tym uczelnie, pracodawców, organizacje rządowe a także władze imigracyjne jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

Terminy egzaminów i ośrodki egzaminacyjne

IELTS organizujemy co 2 tygodnie w Warszawie i Krakowie, a w 6 innych centrach egzaminacyjnych na terenie Polski (w Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu) 3-4 razy w roku.

IELTS w wersji komputerowej organizujemy co drugi tydzień w centrum w Warszawie oraz raz w miesiącu w Poznaniu.

Sprawdź najbliższe terminy egzaminów IELTS.

Skontaktuj się z wybranym centrum egzaminacyjnym British Council.

Który egzamin wybrać?

  FCE IELTS Aptis
Format: komputerowy i papierowy komputerowy i papierowy komputerowy
Części egzaminu:

4 części: 

 

Reading and Use of English

Writing (2 zadania)

Listening (2 X słuchany)

Speaking (w parach)

4 części:

 

Reading

Writing (2 zadania)

Listening (1 X słuchany)

Speaking (indywidualnie)

5 części:

Grammar and Vocabulary

Reading

Writing (4 zadania)

Listening (2 X słuchany)

Speaking (nagrywany)

Czas trwania: 3 h 29 min. 3 h 15 min. 2 h 47 min.
Wynik akceptowany przez MEN: ocena A lub B 5.5-6 punktów na skali 0-9 poziom B2 na skali CEFR
Liczba certyfikatów 1 1 osobisty+5 dla instytucji 1
Daty egzaminów

komputerowe FCE - ok. 25 terminów w roku

papierowe FCE - ok. 12 terminów w roku

wersja papierowa: ok. 30 terminów w roku

wersja komputerowa: ok. 50 terminów w roku

ok. 25 terminów w roku
Liczba centrów egzaminacyjnych: 14 8 4
Rejestracja: online online online
Terminy rejestracji:

komputerowy FCE: do 2 tyg. przed egzaminem

papierowy FCE: do 6 tygodni przed egzaminem

komputerowy IELTS: 7 dni przed egzaminem

papierowy IELTS: do 2 tyg. przed egzaminem

5 dni przed egzaminem w Warszawie

10 dni przed egzaminem w pozostałych centrach

Wyniki online:

komputerowy FCE: ok. 2 tyg. po egzaminie

papierowy FCE: ok. 6 tyg. po egzaminie

komputerowy IELTS: 5-7 dni od daty testu

papierowy IELTS: 13 dnia od daty testu

48 h po teście

 

Certyfikat: ok. 4 tyg. od daty publikacji wyników online

komputerowy IELTS: 5-7 dni od daty testu

papierowy IELTS: 13 dnia od daty testu

7-10 dni po teście
Cena 625 zł (wersja papierowa), 645 zł (wersja komputerowa) 790 zł 490 zł