British Council buduje zaufanie pomiędzy Brytyjczykami a osobami z innych krajów. Nasza praca wymaga nawiązywania relacji z ludźmi z różnych środowisk i kultur.
Dlatego też efektywne zarządzanie różnorodnością i promowanie równych szans są dla nas bardzo ważne. 

Koncepcja zarządzania różnorodnością w British Council oparta jest na 3 pojęciach – równych szansach, różnorodności oraz włączaniu wszystkich pracowników we wspólne działania. Dowiedz się, czym się od siebie różnią oraz poznaj siedem sfer różnorodności, na których skupiamy się w British Council. 

Nasza polityka i strategia

Nasza polityka równości, różnorodności i integracji oraz nasza strategia równości, różnorodności i integracji wyjaśniają nasze podejście, które polega na upewnieniu się, że EDI (Equality, Diversity and Inclusion) jest centralnym elementem wszystkiego, co robimy.

Równe szanse

Równe szanse rozumiemy jako skupienie uwagi na grupach traktowanych niesprawiedliwie oraz rozumieniu i przestrzeganiu związanych z tym regulacji prawnych. We wszystkim co robimy staramy się traktować ludzi sprawiedliwie oraz usuwać występujące na tej drodze przeszkody. Czynimy tak aby grupy nieuprzywilejowane miały możliwość pełnego uczestniczenia w pracy i społeczeństwie.

Różnorodność

Rozumiemy, że ludzie różnią się na wiele widocznych i niewidocznych sposobów. Wierzymy, że jeśli cenimy te różnice, a także podobieństwa, możemy zarządzać nimi efektywnie dla pożytku organizacji i szeroko rozumianego społeczeństwa.

Koncepcja różnorodności oparta jest na pojęciu równych szans. Różnorodność nie dotyczy wyłącznie specyficznych wykluczanych grup i obejmuje także szeroką gamę różnic jednostkowych. Zasady sprawiedliwości i włączania ludzi niezależnie od ich statusu, pozostają wspólne dla pojęcia równych szans i różnorodności. Pojęcia różnorodność i równość szans są ściśle ze sobą powiązane i często, także w British Council, słowo „różnorodność” jest używane jako skrót dla „równych szans
i różnorodności”. 

Wyróżniamy siedem sfer różnorodności:

• płeć
• wiek
• niepełnosprawność
• pochodzenie etniczne
• religia / przekonania
• orientacja seksualna.

Stworzyliśmy szereg procedur w celu promowanie równych szans i różnorodności. Używamy wielu narzędzi do monitorowania i ewaluacji postępów we włączaniu tych kwestii w główny nurt naszych działań. Wierzymy, że najlepszym sposobem zarzadzania różnorodnością jest włączanie kwestii równych szans i różnorodności we wszystkie procesy zachodzące w organizacji, w podejmowanie decyzji odnośnie procedur oraz w proces planowania programów. 

Włączanie

Włączanie jest ważnym czynnikiem jeśli chodzi o różnorodność. Aby go osiągnąć staramy się polepszyć i ułatwić zaangażowanie kobiet, mężczyzn, mniejszości etnicznych oraz osób z niepełnosprawnościami we wszelkich działaniach British Council. Wzbogacamy również sferę kulturową środowiska pracy, gdzie pracownicy czują się szanowani i w zgodzie ze sobą, wolni od nieuzasadnionej dyskryminacji. 

Nasze inicjatywy na rzecz równych szans, różnorodności oraz włączanie w Polsce

Poza wdrażaniem formalnych procedur, staramy się, aby równe szanse, różnorodność oraz włączanie były brane pod uwagę przy wszystkich naszych działaniach. Tutaj znajduje się kilka przykładowych inicjatyw, które w szczególny sposób pokazują nasze zaangażowanie w ten aspekt naszej pracy.

Podpisaliśmy Kartę Różnorodności

Dołączyliśmy do grona sygnatariuszy polskiej Karty Różnorodności, będącej pisemnym zobowiązaniem do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. Karta wyraża gotowość organizacji do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej. Karta Różnorodności jest inicjatywą międzynarodową.

Więcej informacji na www.kartaroznorodnosci.pl

Aktualne projekty skupiające się wokół równych szans, różnorodności oraz włączaniu

British Council tworzy oraz oferuje szeroką gamę inicjatyw, które promują równe szanse, różnorodność oraz współdziałanie:

Empowering Communities in Europe jest międzynarodowym projektem współfinansowanym przez Komisję Europejską. Projekt jest realizowany pod przewodnictwem British Council w Polsce we współpracy z organizacjami w siedmiu krajach: Polsce, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Słowacji, Czechach i na Węgrzech. Chęć podjęcia współpracy w ramach projektu wyraziły organizacje zaangażowane w proces wsparcia integracji migrantów, budowania społeczności, a także propagowania polityki migracyjnej opartej na wiedzy.

Program Aktywna Społeczność ma przyczynić się do wprowadzenia zmian społecznych oraz do zrównoważonego rozwoju poprzez stworzenie trwałej globalnej sieci liderów i liderek, którzy jako osoby wpływające na dane społeczności będą aktywnie uczestniczyć w dialogu, uczyć się i współpracować w celu rozwiązywania globalnych problemów. Program jest nakierowany przede wszystkim na współpracę liderów i liderek struktur młodzieżowych, organizacji kobiecych, kulturalnych, rekreacyjnych lub grup religijnych z szeregiem organizacji pozarządowych i organów samorządowych, co ma przyczynić się do kształtowania nowych umiejętności i modeli działania.

Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej (Active Citizens for Social Enterprise) to globalny, innowacyjny program British Council wspierający rozwój społeczny poprzez promowanie form lokalnej aktywności. Jego ideą jest zachęcanie przedstawicieli lokalnych społeczności do brania odpowiedzialności za własne potrzeby i wyposażanie ich w wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie niezbędne do ich zrealizowania. 

  • Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space.

Program Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space jest międzynarodowym projektem w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny. Projekt jest realizowany pod przewodnictwem British Council w Polsce we współpracy z lokalnym partnerem w Krakowie (Centrum Doradztwa Strategicznego ), a także w Wielkiej Brytanii (Scotland’s Regeneration Network ) i Chorwacji (miasto Komiza, miasto Sibenik ).

Nasza praca ze szkołami w Polsce, Wielkiej Brytanii i innych częściach świata stymuluje zmiany w sposobach nauczania i uczenia się. Pragniemy zapewniać uczniom dostęp do umiejętności i kompetencji, które uczynią z nich obywateli świata.

Tydzień różnorodności w British Council

Każdego roku British Council organizuje tzw. Diversity Week (Tydzień Różnorodności) dla swoich pracowników

W dniach 21-25 października 2013 tydzień ten rozpoczął się oficjalnym podpisaniem polskiej Karty Różnorodności.

Podczas tygodnia pracownicy i pracowniczki mieli okazję wziąć udział w spotkaniach z ekspertami: Ewą Wojsławowicz, Koordynatorką Karty Różnorodności w Polsce oraz z Robertem Biedroniem, byłym posłem na Sejm i działaczem na rzecz osób LGBT.

Wszyscy mogli również przesyłać zgłoszenia się do konkursu na najbardziej sprzyjające różnorodności praktyki stosowane w organizacji, które ocenione zostaną na poziomie regionalnym, a także przygotować orientalne dania na wspólny lunch. Wyświetlono również film na temat work-life balance, zakończonego dyskusją na temat tego, jak wdrażać tę ideę w życiu codziennym.

Przez cały tydzień do skrzynek mailowych pracowników i pracowniczek napływały informacje o różnych aspektach różnorodności, przeprowadzona została również ankieta na temat tego, jak lepiej można promować różnorodność wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Wszystkie działania komunikowane były na Facebooku British Council, intensyfikując prowadzoną od czerwca 2012 kampanię, w ramach której co środa ukazują się ciekawostki i nowości z tej dziedziny, bazujące na doświadczeniach Wielkiej Brytanii.

W ramach uwrażliwienia na potrzeby innych, chętni wzięli udział w „Niewidzialnej Wystawie”, którą „ogląda się” za pomocą dotyku, słuchu i węchu oraz poczucia równowagi, pozostając w całkowitej ciemności.

Sesje egzaminacyjne dla kandydatów ze specjalnymi potrzebami

British Council zapewnia równe szanse wszystkim zdającym egzaminy z języka angielskiego, w tym osobom wymagającym specjalnych udogodnień. Więcej informacji znajduje się tutaj.

W 2012 r. przeprowadziliśmy sesje egzaminacyjne Cambridge English dla 158 niewidomych i słabowidzących kandydatów z całej Polski. Była to największa tego typu grupa zarejestrowana na test językowy w historii Cambridge English jak również British Council. Zarówno kandydaci, jak i obserwatorka z Cambridge, bardzo pozytywnie odebrali naszą inicjatywę.

"Sesje egzaminacyjne zorganizowane przez British Council pozwoliły naszym uczniom spróbować swoich sił i zdobyć certyfikaty językowe uznawane na całym świecie oraz podnieść ich pewność siebie. To bardzo cenna inicjatywa dla osób o specjalnych wymaganiach zdrowotnych" - Barbara Planta, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących.

Nasze centrum egzaminacyjne w Warszawie zostało nominowane do nagrody Ambasadora Roku w kategorii Platinum Centre of the Year Awards 2013, przyznawanej przez by Cambridge English Language Assessment. 

Poprzednie inicjatywy oraz projekty

Kurs w zakresie edukacji uczniów o specjalnych potrzebach

W semestrze wiosennym 2014 część naszych nauczycieli ukończyła kurs w zakresie edukacji uczniów o specjalnych potrzebach (‘Special Education Needs’). Kurs ten pomaga nauczycielom zrozumieć jakie są specjalne potrzeby niektórych uczniów oraz zwiększa ich umiejętność aktywizacji uczniów z tymi potrzebami podczas lekcji. Kurs zwraca uwagę na indywidualne potrzeby wszystkich uczniów i zachęca nauczycieli do dostosowywania do nich lekcji.

Podczas kursu nauczyciele poznali przykłady różnorodnych zadań, dzięki którym wszyscy studenci mogą osiągać dobre wyniki, a także dowiedzieli się jak wykorzystywać indywidualne zdolności. Kurs podzielony jest na rozdziały dotyczące: zaburzeń ze spektrum autyzmu, dysleksji, dyspraksji, uczniów wielojęzycznych/wielokulturowych, różnych metod oceny oraz innych specjalnych potrzeb.

Nagroda Tęczowej Pszczoły dla British Council

Nagroda Tęczowej Pszczoły została ustanowiona przez Fundację LGBT Business Forum dla firmy przyjaznej środowisku LGBT.Wręczenie nagród w czerwcu 2014 r. zostało poprzedzone "Badaniem rynku i środowiska pracy osób LGBT". Respondenci badania uznali, że jedynie w British Council polityka antydyskryminacyjna w miejscu pracy została wdrożona całkowicie. Oznacza to, że zatrudnieni w British Council pracownicy i pracowniczki cieszą się pełną ochroną przed dyskryminacją.

Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu

Kwiecień jest Miesiącem Wiedzy na Temat Autyzmu. 2 kwietnia, w ramach globalnej akcji "Na niebiesko dla autyzmu" pracownicy i pracowniczki British Council ubiorą się na niebiesko, aby wyrazić wsparcie inicjatywy. Nasi nauczyciele przekażą słuchaczom i słuchaczkom informacje związane z tematyką autyzmu w ramach działań edukacyjnych.

Inicjatywa w Polsce jest koordynowana przez Fundację Synapsis.

Zobacz również

Linki zewnętrzne