By IELTS Expert

04 Kwi 2024 - 17:00

How to improve your grammar for IELTS, blog image

W niniejszym artykule omówiono następujące zagadnienia:

 • Dlaczego znajomość gramatyki jest potrzebna na teście IELTS
 • Sposób oceniania gramatyki na teście IELTS
 • Pięć podstawowych elementów gramatyki wymaganych na teście IELTS
 • Gramatyka w części pisemnej testu IELTS
 • Gramatyka w części ustnej testu IELTS.
 • Gramatyka w części testu IELTS obejmującej słuchanie i czytanie

IELTS ocenia pełny zakres umiejętności w zakresie języka angielskiego niezbędnych, aby osiągnąć sukces w nowej pracy lub szkole za granicą. Test składa się z czterech sekcji: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. W zależności od potrzeb możesz przystąpić do dowolnego z dwóch testów IELTS – IELTS Academic lub IELTS General Training.

Bez względu na to, do którego testu przystępujesz, gramatyka – czyli struktura języka angielskiego oraz sposób jego użycia – jest jego podstawowym komponentem.

Dlaczego znajomość gramatyki jest potrzebna na teście IELTS

Gramatyka ma duży udział w tym, jak mówimy, czytamy i rozumiemy język. W teście IELTS nie ma specjalnej sekcji poświęconej gramatyce, ale rozumienie podstaw gramatyki angielskiej jest niezbędne, aby pomyślnie zaliczyć sekcje testu IELTS poświęcone pisaniu i mówieniu, a dobra znajomość gramatyki będzie ważna również w sekcjach poświęconych słuchaniu i czytaniu.

Gramatyka w teście IELTS Academic

Test IELTS Academic weryfikuje, czy Twoja biegłość w języku angielskim będzie wystarczająca w środowisku akademickim. Język akademicki jest zwykle bardziej formalny niż codzienny język angielski, dlatego ważne jest, aby rozumieć podstawy tak zwanego academic writing.

Kilka wskazówek dotyczących gramatyki w stylu academic writing.

 • Upewnij się, że rozumiesz zasady stosowania strony czynnej i strony biernej. Strona czynna jest bardziej zwięzła, ale czasami styl formalny wymaga użycia strony biernej. 
 • Odpowiednia interpunkcja jest w stylu academic writing bardzo ważna. Sprawdź, czy znasz zasady stosowania dwukropka, średnika, apostrofu, nawiasów i innych znaków interpunkcyjnych.
 • Użycie czasownika w odpowiednim czasie jest bardzo ważne w prawidłowym komunikowaniu tego, co się wydarzyło, co się wydarzy i co może się wydarzyć, a to może mieć kluczowe znaczenie w tekstach akademickich.

Gramatyka w teście IELTS General Training

Test IELTS General Training weryfikuje poziom znajomości języka angielskiego w praktycznym, codziennym kontekście. Zadania w tym teście odzwierciedlają sytuacje w pracy i kontaktach społecznych.

Kilka wskazówek dotyczących gramatyki w codziennym korzystaniu z języka:

 • Budowa zdania może być trudna do opanowania, ale zróżnicowane i naturalne struktury zdań mogą mieć duży wpływ na swobodę, z jaką posługujesz się językiem.
 • Upewnij się, że znasz kolejność, w jakiej poszczególne słowa powinny być ułożone w zdaniu, ponieważ ma to znaczenie w języku używanym na co dzień.
 • Zwracaj uwagę na idiomy – są to wyrażenia często używane w codziennej komunikacji, takie jak „get the ball rolling” (rozpoczynać coś) lub „touch base” (skontaktować się z kimś).

Zapoznaj się z podstawami gramatyki, aby dowiedzieć się więcej.

Zasady oceny gramatyki na teście IELTS

Sekcje „Pisanie” i „Mówienie” są oceniane na podstawie czterech różnych kryteriów, w tym gramatyki.

Kryteria punktacji w sekcji „Pisanie”

Sekcja „Pisanie” testu IELTS jest oceniana na podstawie czterech kryteriów:

 1. Wykonanie zadania (w jakim stopniu Twoja odpowiedź spełnia wymagania stawiane w zadaniu) 
 2. Spójność i kohezja (płynność i układ Twojego tekstu)
 3. Zasoby leksykalne (słownictwo i ortografia)
 4. Zakres i poprawność gramatyki (Twoje umiejętności gramatyczne)

Szczegółowe informacje o ocenie sekcji gramatycznej są dostępne poniżej.

Wynik Zakres i poprawność gramatyki
9
 • W ramach zadania z pełną elastycznością i kontrolą wykorzystywany jest szeroki zakres struktur.
 • Interpunkcja i gramatyka są odpowiednio używane w całym zadaniu.
 • Drobne błędy występują niezwykle rzadko i mają minimalny wpływ na komunikację.
8
 • W ramach zadania elastycznie i precyzyjnie wykorzystywany jest szeroki zakres struktur.
 • Większość zdań nie zawiera błędów, a interpunkcja jest używana właściwie.
 • Występują sporadyczne, niesystematyczne błędy i niedokładności, ale mają minimalny wpływ na komunikację.
7
 • Różnorodne złożone struktury są wykorzystywane z pewną elastycznością i precyzją.
 • Stosowanie gramatyki i interpunkcji jest na ogólnie dobrym poziomie, a zdania bezbłędne występują często.
 • Mogą występować nieliczne błędy gramatyczne, ale nie utrudniają one komunikacji.
6
 • Stosowana jest kombinacja prostych i złożonych form zdania, ale elastyczność jest ograniczona.
 • Przykłady bardziej złożonych struktur nie charakteryzują się takim samem poziomem precyzji jak proste struktury.
 • Występują błędy gramatyczne i interpunkcyjne, ale rzadko utrudniają komunikację.
5
 • Zakres struktur jest ograniczony i dość powtarzalny.
 • Podejmowane są próby budowania zdań złożonych, ale są one błędne, a największą precyzją cechują się zdania proste.
 • Błędy gramatyczne mogą występować często i powodować pewne trudności dla czytelnika.
 • Mogą występować błędy interpunkcyjne.
4
 • Wykorzystywany jest bardzo ograniczony zakres struktur.
 • Zdania podrzędne występują rzadko. Przeważają zdania proste.
 • Niektóre struktury są budowane poprawnie, ale często występują błędy gramatyczne, które mogą utrudniać zrozumienie.
 • Interpunkcja często jest błędna lub nieodpowiednia.
3
 • Podejmowane są próby budowania form zdania, ale dominują błędy gramatyczne i interpunkcyjne (z wyjątkiem zapamiętanych zwrotów lub wyrażeń zaczerpniętych z materiału źródłowego). Utrudnia to przekazanie większości znaczenia.
 • Długość może być niewystarczająca do potwierdzenia panowania nad formami zdania.
2
 • Istnieją najwyżej niewielkie dowody potwierdzające opanowanie form zdania (z wyjątkiem zapamiętanych zwrotów).
1
 • Odpowiedzi o długości nieprzekraczającej 20 słów otrzymują ocenę 1.
 • Nie można stwierdzić znajomości języka uzasadniającej przyznanie oceny.

Kryteria punktacji w sekcji Mówienie

Sekcja Mówienie testu IELTS jest oceniana na podstawie czterech kryteriów:

 1. Płynność i koherencja (w jakim stopniu można zrozumieć to, co mówisz)
 2. Zasoby leksykalne (prawidłowe użycie języka i idiomów) 
 3. Zakres i poprawność gramatyki (wykorzystane typy struktur zdania)
 4. Wymowa (w jakim zakresie można zrozumieć to, co mówisz)

Szczegółowe informacje o ocenie sekcji gramatycznej są dostępne poniżej.

Wynik Zakres i poprawność gramatyki
9
 • Struktury zawsze są precyzyjne i dokładne, nie licząc „błędów” charakterystycznych dla rodzimych użytkowników języka.
8
 • Szeroki zakres struktur używanych w sposób elastyczny.
 • Większość zdań nie zawiera błędów.
 • Występują sporadyczne niedokładności i niesystematyczne błędy. Może występować kilka prostych błędów.
7
 • Szereg struktur używanych w sposób elastyczny. Często występują zdania bez błędów.
 • Zdania proste i złożone są używane poprawnie mimo kilku błędów. Występuje kilka prostych błędów.
6
 • Kombinacja prostych i złożonych form zdań oraz szereg struktur używanych z ograniczoną elastycznością.
 • Błędy występują często w złożonych strukturach, ale rzadko utrudniają komunikację.
5
 • Podstawowe formy zdań są stosowane precyzyjnie.
 • Podejmowane są próby użycia złożonych struktur, ale ich zakres jest ograniczony, niemal zawsze zawierają błędy i mogą powodować konieczność przekształcenia zdania.
4
 • Wykorzystywane są podstawowe formy zdań. Niektóre krótkie wypowiedzi są bezbłędne.
 • Zdania podrzędne są używane rzadko i w ogólnym ujęciu wypowiedzi są krótkie, struktury są powtarzalne, a błędy występują często.
3
 • Podejmowane są próby budowania podstawowych form zdania, ale często występują błędy gramatyczne z wyjątkiem wyraźnie zapamiętanych wypowiedzi.
2
 • Brak dowodów potwierdzających znajomość podstawowych form zdania.
1
 • Brak umiejętności językowych podlegających ocenie z wyjątkiem zapamiętanych wypowiedzi.

Więcej informacji na temat oceny i wyniku IELTS można znaleźć tutaj.

Pięć podstawowych elementów gramatyki wymaganych na teście IELTS

Jeśli zapoznasz się z powyższymi kryteriami punktacji, zauważysz kilka kluczowych wymagań. Dobrym pomysłem jest solidne opanowanie ogólnych zasad angielskiej gramatyki, ale istnieje kilka szczególnych obszarów, na których warto się skupić w kontekście testu IELTS.

1. Formy i struktury zdania

Wyróżniamy cztery typy struktur zdania:

 • zdania proste,
 • zdania współrzędnie złożone,
 • zdania podrzędnie złożone,
 • zdania wielokrotnie złożone.

Podczas testu IELTS należy starać się używać różnorodnych struktur, więc warto upewnić się, że rozumiesz, czym one są i jak funkcjonują.

2. Kolejność słów

Używanie słów we właściwej kolejności dużo zmieni pod względem poziomu opanowania języka angielskiego.

Oto wskazówki.

 • W zdaniach: podmiot + czasownik posiłkowy + czasownik główny + dopełnienie + okolicznik czasu

Prawidłowo: They studied student behaviour for five years.

Nieprawidłowo: They for five years studied student behaviour. 

 • W pytaniach: czasownik posiłkowy + podmiot + czasownik główny + dopełnienie

Prawidłowo: Have you studied student behaviour?

Nieprawidłowo: You have studied student behaviour?

3. Znajomość czasów w języku angielskim

Czas odnosi się do momentu, w którym odbywa się dana czynność. W języku angielskim istnieją trzy główne czasy: przeszły, teraźniejszy i przyszły. Umiejętność poprawnego używania wszystkich trzech czasów wpłynie pozytywnie na wynik Twojego testu IELTS w sekcjach „Pisanie” i „Mówienie”.

 • Czas przeszły: I took my IELTS test yesterday.
 • Czas teraźniejszy: I am taking my IELTS test today.
 • Czas przyszły: I will take my IELTS test tomorrow.

Ponadto istnieją różne typy każdego czasu w zależności od tego, kiedy i jak są one używane. Sprawdź, czy je znasz.

 • Simple past – do określania działań, które wydarzyły się przed teraźniejszością. Przykład: I studied for my exam yesterday.
 • Past continuous/progressive – do określania działań, które trwały w przeszłości. Przykład: I was studying for my exam yesterday. 
 • Past perfect – do określania działań, które zostały zakończone w przeszłości. Przykład: I had studied for my exam yesterday.
 • Past perfect continuous – do określania działań, które wydarzyły się dawno temu. Przykład: I had been studying for my exam.
 • Simple present – do określania działań, które są wykonywane regularnie. Przykład: I study for my exam every day.
 • Present continuous/progressive – do określania działań, które są w toku. Przykład: I am studying for my exam.
 • Present perfect – do określania działań, które zostały zakończone w teraźniejszości. Przykład: I have studied for my exam today.
 • Present perfect continuous – do określania działań, które trwają w okresie od przeszłości do teraźniejszości. Przykład: I have been studying for my exam.
 • Simple future – do określania działań, które wydarzą się w przyszłości. Przykład: I will study for my exam.
 • Future continuous/progressive – do określania działań, które będą trwać w przyszłości. Przykład: I will be studying for my exam.

4. Interpunkcja

Prawidłowe stosowanie interpunkcji jest szczególnie ważne podczas testu w sekcji „Pisanie” i może istotnie wpłynąć na znaczenie zdania.

Wystrzegaj się typowych błędów, takich jak:

 • Zbyt rzadkie używanie przecinków. Nieużywanie przecinków do oddzielania pozycji na liście lub zdań składowych może radykalnie zmienić znaczenie treści.

Prawidłowo: Susan enjoys cooking, her cat and her dog.

Nieprawidłowo: Susan enjoys cooking her cat and her dog.

 • Zbyt częste używanie przecinków. Stawianie przecinków w miejscach, w których nie są potrzebne, może spowodować, że zdanie będzie mylące i trudne do zrozumienia.

Prawidłowo: Susan studied for her exam, then went for a walk to clear her head.

Nieprawidłowo: Susan studied, for her exam, then went for a walk, to clear her head.

 • Its/it’s i their/they’re. 

Stosuj „its” i „their”, jeśli jest to zaimek dzierżawczy – np. the dog wagged its tail, they studied for their exam.

Stosuj „it’s” lub „they’re”, jeśli można zastąpić dwa słowa jednym słowem – np. it is raining – it’s raining, they are walking – they’re walking.

5. Strona bierna i strona czynna

Strona czynna jest bezpośrednia i angażująca, natomiast strona bierna jest bardziej formalna. Strona czynna jest częściej używana w mowie i komunikacji, natomiast strona bierna często jest wykorzystywana w tekstach akademickich i profesjonalnych. Właściwe wykorzystanie strony biernej i czynnej może nadać tekstowi i wypowiedzi odpowiedni ton.

 • Strona czynna: The dog chased the ball.
 • Strona bierna: The ball was chased by the dog.

W powyższym przykładzie strona czynna jest bardziej bezpośrednia, zwięzła i angażująca.

 • Strona czynna: Susan will present the final results tomorrow.
 • Strona bierna: The final results will be presented tomorrow.

W powyższym przykładzie strona bierna jest bardziej neutralna i formalna.

Gramatyka w części pisemnej testu IELTS

W części pisemnej testu IELTS należy wykonać dwa zadania. Zadanie 2 jest dłuższe niż zadanie 1 i można za nie otrzymać dwa razy więcej punktów.

Academic

 • Zadanie 1 polega na opisaniu lub podsumowaniu własnymi słowami wykresu, tabeli lub diagramu.
 • Zadanie 2 polega na napisaniu eseju, który uzasadnia punkt widzenia, argument lub problem.

 General Training

 • Zadanie 1 polega na napisaniu listu związanego z określoną sytuacją.
 • Zadanie 2 polega na napisaniu eseju, który uzasadnia punkt widzenia, argument lub problem w wyraźnie osobistym stylu.

Ćwiczenie gramatyki do części pisemnej testu IELTS

Najlepszym sposobem na ćwiczenie angielskiej gramatyki do pisemnej części testu IELTS Academic lub General Training jest wykonywanie testów sprawdzających do IELTS dostępnych w Internecie. Po wypełnieniu testu sprawdź swoje odpowiedzi z powyższymi kryteriami punktacji i oceń swoją znajomość gramatyki w każdym punkcie. 

Podkreśl lub zakreśl obszary, w których nie masz pewności, że Twoja gramatyka jest poprawna. Pomoże to ustalić, które zasady gramatyki musisz lepiej opanować, np. odpowiednie stosowanie interpunkcji lub zróżnicowana długość zdań. Spróbuj ponownie zapisać swoje odpowiedzi, aby sprawdzić, czy możesz się poprawić.

Gramatyka w części ustnej testu IELTS

Część ustna testu IELTS obejmuje rozmowę z certyfikowanym egzaminatorem i udzielenie odpowiedzi na różne pytania. Treść tego testu jest taka sama w przypadku testów IELTS Academic i IELTS General Training.

W części 1 testu egzaminator zada ogólne pytania dotyczące znanych tematów, takich jak dom, rodzina i zainteresowania. W części 2 egzaminator poprosi Cię o nieprzerywaną wypowiedź na określony temat, a następnie w części 3 testu zada dodatkowe pytania dotyczące tego tematu.

Ćwiczenie gramatyki do części ustnej testu IELTS

Najlepszym sposobem ćwiczenia gramatyki do części ustnej testu IELTS jest wykonywanie testów sprawdzających do IELTS, najlepiej nagrywając się i/lub ćwicząc z partnerem.

Jeśli nie możesz się nagrać, sprawdź swoje odpowiedzi i zaznacz miejsca, w których masz problemy lub mówisz coś, co nie brzmi tak, jak powinno. Zastanów się, dlaczego nie brzmi to tak, jak powinno, przysłuchując się swojej gramatyce. Jeśli nie możesz się nagrać, poproś kogoś, aby sporządzał notatki, które możesz sprawdzić po skończeniu wypowiedzi.

Jeśli potrafisz zidentyfikować popełnione błędy gramatyczne, możesz dalej ćwiczyć, aby poprawiać swoje umiejętności w tym obszarze.

Gramatyka w części testu IELTS obejmującej słuchanie i czytanie

W części testu IELTS obejmującej słuchanie wysłuchasz czterech nagrań, a następnie odpowiesz na serię pytań. W części testu IELTS obejmującej czytanie przeczytasz trzy różne fragmenty tekstu i odpowiesz na pytania. Treść części „Słuchanie” jest taka sama w przypadku testów IELTS Academic i IELTS General Training, ale treść części „Czytanie” jest różna.

Ćwiczenie gramatyki do części testu IELTS obejmującej słuchanie i czytanie

Najważniejszym elementem gramatyki w kontekście części testu IELTS obejmującej słuchanie i czytanie jest umiejętność zrozumienia. Musisz umieć rozróżniać niuanse znaczenia treści przekazywanych w tekście i nagraniach, które w dużej mierze mogą wynikać z gramatyki.

Podobnie jak w przypadku części „Pisanie” i „Mówienie”, najlepszym sposobem ćwiczenia części „Słuchanie” i „Czytanie” jest wykonanie testów sprawdzających do IELTS dostępnych w Internecie. Możesz również ćwiczyć umiejętności słuchania i czytania, korzystając z treści i mediów udostępnianych przez rodzimych użytkowników języka angielskiego.

Niektóre praktyczne sposoby nauki to:

 • słuchanie audiobooków, audycji radiowych lub podcastów w języku angielskim;
 • prenumerata gazet i czasopism w języku angielskim;
 • czytanie książek w języku angielskim.

Jeśli przystępujesz do testu IELTS Academic, pamiętaj, aby szukać materiałów do czytania na poziomie akademickim.