Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja British Council z siedzibą przy ul. Koszykowej 54, 00-675 Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000449621 REGON: 146529782, NIP: 7010369489.

2) Z Administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy rodo@britishcouncil.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania
W celu wykonania postanowień umowy uczestnictwa w kursie języka angielskiego

w celu wykonania i na podstawie umowy, której Pani/Pan jest stroną

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Poznanie Pani/Pana uwarunkowań medycznych, mających lub mogących mieć wpływ na proces uczenia w celu odpowiedniego dostosowania sposobu nauczania oraz zapewnienia Pani/ Pana bezpieczeństwa

przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej 

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. d RODO

w celu wykonania i na podstawie umowy, której Pani/Pan jest stroną 

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO

W celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających z przepisów prawa dla celów podatkowych i rachunkowych

wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na administratorze 

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO

W celu badania Pani/ Pana satysfakcji oraz określania jakości naszej obsługi

realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO

W celu marketingu, promocji i sprzedaży usług

przetwarzanie Pani/Pana danych na podstawie realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO

Wykorzystywanie Pani/ Pana danych do celów marketingu własnych towarów i usług administratora danych osobowych nastąpi na podstawie odrębnych zgód udzielonych na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne

Dla wewnętrznych celów administracyjnych

realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO

W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w związku z   prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań

realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO

W celu prowadzenia przez administratora monitoringu wizyjnego, zgodnie z przepisami prawa pracy

realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO

 

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

• przedsiębiorcom świadczącym dla Fundacji British Council usługi księgowo-płacowe, prawnicze, ubezpieczeniowe, informatyczne;

• krajowym jednostkom Fundacji British Council

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez następujące okresy czasu:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów.

6) Fundacja British Council zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym ma Pani/Pan:

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy:

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,

c) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

d) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

e) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

c) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku, gdy:

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy uczestnictwa w kursie języka angielskiego. Odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości Pani/ Pana uczestnictwa w kursie językowym organizowanym przez administratora danych osobowych.