Administratorem przetwarzania danych jest British Council (Fundacja British Council, ul. Koszykowa 54, 00-675, Warszawa, Polska, tel .: +48 22 695 59 00 e: warsaw@britishcouncil.pl)

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

W celach administrowania i nauczania zamówionego kursu, co obejmuje: a) opłatę wpisową, opłatę za rejestrację oraz fakturowanie kursu; b) zajęcia dydaktyczne, w tym wykorzystanie nagrań wideo / głosu uczniów; c) kontakt z uczniem (lub jego rodzicami, jeśli uczeń ma mniej niż 18 lat, czy też z firmami zlecającymi kurs w celach szkolenia pracowników) w sprawach związanych z kursem. Dane służące do tych celów będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub w przypadku, gdy odpowiednie przepisy wymagają ich zachowania.

W celach uwzględnienia specjalnych potrzeb edukacyjnych lub zdrowotnych. Uczeń lub rodzic ucznia w wieku poniżej 18 lat może całkowicie dobrowolnie przedłożyć informacje o stanie zdrowia ucznia, które pozwolą nam wziąć pod uwagę konkretne potrzeby edukacyjne danej osoby czy też zapewnić lepszej jakości usługi, np. jeśli należy wziąć pod uwagę specjalne wymagania żywieniowe. Informacje te będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy.

W celach gromadzenia opinii klientów na temat zakontraktowanych produktów; w celach elektronicznej komunikacji marketingowej dotyczącej podobnych produktów, usług i działań British Council. Dane niezbędne do tych celów będą przez nas przechowywane dopóki osoba, której one dotyczą, nie sprzeciwi się takiemu ich wykorzystywaniu lub też nie zażąda anulowania subskrypcji materiałów promocyjnych. 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administracja kursów i działalność dydaktyczna są legitymizowane przez wykonanie umowy o świadczeniu usług. Niedostarczenie wymaganych danych osobowych lub ich części może wpłynąć na terminowość oraz jakość i efektywność wykonania zamówionych usług.

Przetwarzanie informacji o specjalnych potrzebach edukacyjnych i szczególnych wymaganiach zdrowotnych, abyśmy mogli świadczyć lepiej ukierunkowane usługi, jest legitymizowane za specjalną zgodą ucznia lub jego rodziców, jeśli uczeń ma mniej niż 18 lat.

Komunikacja z klientem związana z kontraktowanym kursem jest legitymizowana przez wykonanie umowy. Naszymi klientami są: dorośli uczniowie; rodzice młodych uczniów; pracodawcy dorosłych uczniów, umożliwiający swoim pracownikom rozwój zawodowy.

Opinie klientów oraz komunikacja marketingowa dotycząca podobnych produktów i usług są legitymizowane przez wykonanie umowy.

Odbiorcy Twoich danych osobowych:

Banki; administracja publiczna; usługi socjalne w przypadku których wymagane jest skierowanie do spraw dotyczących ochrony dzieci.

Główna placówka British Council, do celów tylko i wyłącznie związanych z naszą działalnością.

Podmioty trzecie świadczące usługi związane z procesami administracyjnymi i działaniami dydaktycznymi (przyjmowanie do szkoły, systemy rejestracji i zarządzania informacjami, zarządzanie finansami), z globalnymi wykonawcami w charakterze podmiotów działających jako administratorzy danych osobowych.

Podmioty trzecie świadczące usługi związane z ankietami dotyczącymi zakontraktowanych usług, z globalnym wykonawcą w charakterze usługodawcy.

Transfery międzynarodowe

Dostawca usług łączności elektronicznej: Campaign Monitor, z podpisanymi klauzulami modelowymi Komisji Europejskiej.

Twoje prawa dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych:

Masz prawo mieć dostęp do swoich danych osobowych; zażądać sprostowania niedokładnych lub niepoprawnych danych, a także zażądać ich usunięcia, jeśli dane te nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone. W pewnych okolicznościach możesz zażądać ograniczenia przetwarzania lub całkowicie sprzeciwić się ich przetwarzaniu. W takich przypadkach zachowamy je jedynie w celu ochrony przed roszczeniami.

Jesteś również uprawniony do wycofania swojej zgody w dowolnym czasie, w jakimkolwiek celu, dla którego poproszono Cię o wyrażenie zgody, jeżeli tylko nie wpłynie to proces legitymizacji, który został dokonany na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Możesz egzekwować swoje prawa, kontaktując się z nami na stronie IGDisclosures@britishcouncil.org, w tym dokumentacją identyfikacyjną. Mamy trzydzieści dni na odpowiedź i udzielenie odpowiedzi, od daty otrzymania prośby. Ponadto masz prawo do wniesienia roszczenia do lokalnego organu ochrony danych.