Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja British Council z siedzibą przy ul. Koszykowej 54, 00-675 Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000449621 REGON: 146529782, NIP: 7010369489. 
 2. Z Administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy rodo@britishcouncil.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  Cele przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania
  Zapewnienie bezpieczeństwa osobom oraz mieniu znajdującym się na terenie szkoły językowej Fundacji British Council, ochrona dobrego imienia administratora danych osobowych a także realizacja wniosków o udostępnienie nagrań z monitoringu osobom na nim zarejestrowanych.

  realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych 

  podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, art. 6 ust. 1 lit. f. RODO Ustawa Prawo Oświatowe oraz Ustawa Kodeks Pracy

 4. Obszar monitorowany obejmuje powierzchnię szkoły językowej Fundacji British Council przy ul. Koszykowej 54 w Warszawie.
 5. Dostęp do materiałów z monitoringu mają jedynie upoważnieni do tego pracownicy Fundacji British Council oraz upoważnieni pracownicy przedsiębiorstw świadczących dla Fundacji British Council usługi ochrony mienia. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym i służbom porządkowym, osobom poszkodowanym  w sytuacjach zarejestrowanych przez  system.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 90 dni a w przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.
 7. Fundacja British Council zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym ma Pani/Pan:
 • prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach 
 • prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących 
 • prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych 
 • prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas 

8. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).