Poniedziałek 09 Mar 2015

 

W dniu 3 marca 2015 r. w siedzibie Ambasady Brytyjskiej w Warszawie odbyło się polsko-brytyjskie seminarium na temat szkolnictwa zawodowego. Spotkanie zostało zorganizowane przez British Council i Ambasadę Brytyjską, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Celem seminarium było porównanie dobrych praktyk i reform w szkolnictwie zawodowym przeprowadzanych w Polsce oraz w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

- Wysokiej jakości szkolnictwo zawodowe jest gwarancją satysfakcjonującego zatrudnienia w przyszłości i przekłada się bezpośrednio na wzrost gospodarczy kraju – powiedział Robin Barnett Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej otwierając spotkanie. – Bardzo ważna jest współpraca pomiędzy administracją, biznesem i instytucjami edukacyjnymi w celu zapewnienia cenionego przez pracodawców wykształcenia oraz rozwijania tak zwanych umiejętności miękkich. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentował Sekretarz Stanu Tadeusz Sławecki. – Szkoła zawodowa może być szkołą pozytywnego wyboru – powiedział Min.Sławecki przedstawiając program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce. 

Kluczowym punktem seminarium były dyskusje w trzech grupach tematycznych dotyczące różnych aspektów szkolnictwa zawodowego, moderowane przez ekspertów polskich i brytyjskich. W wyniku dyskusji powstał zbiór dobrych praktyk i rekomendacji dla trzech obszarów: współpraca szkolnictwa z pracodawcami, doradztwo zawodowe w szkołach oraz kształcenie ustawiczne i kwalifikacje zawodowe. 

Współpraca szkolnictwa z pracodawcami

Dyskusję w tej grupie moderował John Mountford ze Zrzeszenia Kolegiów Zawodowych w Anglii. – W obecnych czasach wszyscy będziemy zmuszeni zmieniać pracę kilka razy w ciągu naszego życia, jednak są pewne umiejętności, które są przydatne w każdym miejscu pracy i które warto rozwijać – zaznaczył Mountford. Z doświadczenia Mountforda wynika, że system apprenticeship (ang. praktyki zawodowe) stosowany w Anglii jest bardzo skuteczną formą współpracy szkół zawodowych z pracodawcami. W zamian za swoją pracę praktykanci uczą się fachu, otrzymują pensję i zyskują kwalifikacje zawodowe potrzebne na rynku pracy. 

W grupie zauważono potrzebę zmiany postrzegania szkolnictwa zawodowego w Polsce np. poprzez wskazywanie uzasadnienia ekonomicznego inwestowania w ten system, jakim jest wzrost gospodarczy, czy fakt, że współpraca pomiędzy pracodawcami a instytucjami edukacyjnymi przekłada się na atrakcyjność inwestycyjną regionu i kraju. 

Stwierdzono również, że istotne jest badanie losów absolwentów; wyposażanie szkół w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, z którymi uczniowie będą mieli do czynienia w przyszłym miejscu pracy.

Poruszono też kwestię kwalifikacji - ich ustawicznej standaryzacji, monitorowania i ewaluacji, a także zauważono potrzebę certyfikatów poświadczających nabycie kwalifikacji zawodowych określających zakres umiejętności oraz wypracowania standardów rozpoznawania kwalifikacji i zakresu umiejętności w nich zawartych na poziomie krajowych i regionalnym. Dzięki temu pracodawcy będą znali i rozpoznawali kwalifikacje i zakres umiejętności w nich zawartych.

Doradztwo zawodowe w szkołach

Moderatorki dyskusji, Małgorzata Rosak i Anna Dziedzic z Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU), podzieliły się z uczestnikami wiedzą w zakresie doradztwa zawodowego, które w Polsce jest zintegrowane z programami poszczególnych przedmiotów, zwłaszcza na poziomie gimnazjum. Ponadto, KOWEZiU realizuje program szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjalnych (3 osoby z każdej szkoły) mający na celu przygotowanie ich do wsparcia uczniów w zakresie poradnictwa oraz doradztwa zawodowego.

Philip Bowden reprezentujący organizację Careers Wales dzielił się doświadczeniem Walii w tym obszarze. W Walii doradztwo zawodowe jest usługą dostępną ogółowi obywateli i obywatelek, oferowaną także przez internet i telefonicznie. W Walii rozgranicza się udzielanie informacji dotyczących rozwoju zawodowego od poradnictwa zawodowego i doradztwa zawodowego, które jest wyspecjalizowana usługą oferowana przez akredytowanych doradców i doradczynie zawodowe, zobowiązanych do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i uzupełniania wiedzy oraz kierujących się kodeksem etyki zawodowej. W pracy doradców zawodowych w Walii widoczne jest, że zwłaszcza młodzi ludzie potrzebują nie tylko informacji znalezionych w internecie czy tez udzielonych telefonicznie, ale przede wszystkim wymagają bezpośredniego kontaktu z doradcą zawodowym.

Pomocą w wyborze odpowiedniej szkoły zawodowej dla walijskich 16-latków jest zintegrowany internetowy system aplikacji do szkół, pozwalający im na pełny przed ląd dostępnej oferty edukacyjnej przed dokonaniem wyboru, co do dalszej ścieżki kształcenia.

Kształcenie ustawiczne i kwalifikacje zawodowe

Dyskusję w tej grupie moderowała Pani Magdalena Wantoła-Szumera z Ministerstwa Edukacji Narodowej, a John Lewis ze Scottish Qualifications Authority dzielił się doświadczeniami ze Szkocji. W wyniku dyskusji powstał szereg rekomendacji:

  • Potrzeba centralnej instytucji lub komisji międzyresortowej, która zajęłaby się uznawaniem kwalifikacji zdobywanych na różnych kursach i szkoleniach;
  • Wprowadzenie innowacyjności i przedsiębiorczości jako istotnej kompetencji w gospodarce wolnorynkowej;
  • Zwiększenie ilości zajęć praktycznych w szkołach zawodowych;
  • Zmiana pejoratywnego postrzegania kwalifikacji zawodowych/szkolnictwa zawodowego przez rodziców, uczniów i pracodawców;
  • Udostępnianie informacji na temat wysokości zarobków absolwentów szkół w konkretnym zawodzie;
  • Skuteczne sposoby zachęcania osób dorosłych do kształcenia ustawicznego;
  • Baza dobrych praktyk współpracy pomiędzy pracodawcami a instytucjami edukacyjnymi.

Do redaktora

Kontakt dla mediów:

Karolina Szlasa
British Council 
Tel.: 22 695-59-47, Kom.: 664-920-232
karolina.szlasa@britishcouncil.pl

O British Council

British Council jest instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Celem organizacji jest budowanie relacji i wzajemnego zaufania pomiędzy Wielką Brytanią i Irlandią Północną oraz innymi krajami.

Organizacja zatrudnia 8000 osób w ponad 100 krajach, w tym 2000 nauczycieli, i współpracuje z tysiącami profesjonalistów i ustawodawców, jak również z milionami młodych ludzi, nauczając języka angielskiego i realizując projekty edukacyjne, społeczne oraz w zakresie kultury i sztuki. 

Polska placówka British Council prowadzi działalność edukacyjną poprzez nauczanie języka angielskiego w renomowanych centrach językowych w Warszawie i Krakowie, szkołach partnerskich w Poznaniu, Wrocławiu i Trójmieście, współpracę z ogólnopolską siecią bibliotek partnerskich oraz ośrodkami egzaminacyjnymi oferującymi brytyjskie egzaminy językowe i zawodowe. Realizowane przez British Council projekty kulturalne, edukacyjne i społeczne mają na celu dzielenie się osiągnięciami Zjednoczonego Królestwa. Efektywne zarządzanie różnorodnością i promowanie równych szans są dla British Council działaniem priorytetowym.

Więcej informacji dostępnych jest na www.britishcouncil.pl. British Council jest również obecny na twitter.com/plBritish, www.facebook.com/BritishCouncilPolska i http://blog.britishcouncil.org/ .