Zautomatyzowane rozwiązanie ratalne

Warunki płatności za kurs w ramach planu ratalnego

Niniejszy dokument określa warunki i zasady dotyczące planów płatności ratalnych oferowanych przez British Council w Polsce.

British Council oferuje opcje płatności ratalnych dla niektórych swoich produktów.

W niniejszym dokumencie klientem jest uczeń, który nabywa produkt do nauki języka angielskiego, jeśli ukończył 18 lat, lub przedstawiciel prawny ucznia, jeśli nie ukończył 18 lat.

 • Ta opcja jest dostępna wyłącznie dla produktów wymienionych poniżej w tym dokumencie.
 • Płatności ratalne stanowią zgodę klienta na spłatę pełnego salda w określonym okresie.Płatności dokonywane są kartą debetową lub kredytową.
 • Płatności są bezpiecznie przetwarzane w systemach British Council
 • British Council ustali harmonogram płatności na dostarczonej karcie, zgodnie z datami i kwotami płatności określonymi w planie płatności zdefiniowanym i określonym w ramach rejestracji.
 • Link do płatności zostanie przekazany klientowi przez British Council w momencie rejestracji po wybraniu przez klienta odpowiedniego kursu i terminu zajęć.
 • Potwierdzenie dostępu do produktu do nauki języka angielskiego następuje po potwierdzeniu przez British Council pierwszej płatności w ramach uzgodnionego planu płatności.
 • Pierwsza płatność jest wymagalna w momencie rejestracji i stanowi warunek wstępny dla zaplanowania kolejnych płatności. Jeśli płatność ta nie zostanie dokonana w ciągu 48 godzin od rejestracji, plan ratalny nie zostanie zaakceptowany, a rezerwacja zostanie anulowana.
 • W przypadku, gdy jakakolwiek przyszła płatność nie zostanie pomyślnie zaksięgowana, British Council zastrzega sobie prawo do anulowania rejestracji i wystawienia klientowi faktury na pełną zaległą kwotę. Wszelkie płatności dokonane do tego dnia nie podlegają zwrotowi.
 • Podpisanie papierowej kopii niniejszego Regulaminu lub kliknięcie pola wyboru "Akceptuję" lub "Akceptuję i płacę" online stanowi potwierdzenie akceptacji warunków użytkowania wyszczególnionych tutaj.

British Council zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego Regulaminu.

Zawierając umowę płatności ratalnej, jak określono w niniejszym dokumencie, British Council:

 • Zgadza się zapewnić dostęp i dostarczyć jeden z wymienionych poniżej produktów w języku angielskim.
 • W przypadku niedokonania płatności British Council podejmie 3 dodatkowe próby odzyskania płatności w ciągu 21 dni od daty wymagalności. Jeśli płatność nie powiedzie się, British Council podejmie jedną próbę kontaktu z uczniem lub jego opiekunem prawnym, jeśli nie ukończył on 18 lat. Jeśli uzgodnione warunki płatności nie mogą zostać spełnione, British Council odbierze dostęp do produktu do nauki języka angielskiego powiązanego z planem płatności i zaprzestanie jego dostarczania oraz obciąży użytkownika pełną kwotą zaległości.

Zawierając umowę płatności ratalnej, jak określono w niniejszym dokumencie, klient:

 • Wyraża zgodę na kontynuowanie płatności za kurs zgodnie z terminami ustalonymi dla wybranego produktu, aż do całkowitego uiszczenia opłaty za kurs.
 • Przyjmuje do wiadomości, że podając dane karty, w oparciu o które będą planowane płatności, karta ta pozostanie dostępna do przetwarzania płatności przez cały okres obowiązywania planu ratalnego i nie zostanie zmieniona, z wyjątkiem wyjątkowych okoliczności. Obejmuje to utratę karty lub zmianę konta bankowego, odnowienie karty lub każdy inny przypadek, w którym numer karty / data ważności zostały zmienione. We wszystkich takich przypadkach klient podejmie niezbędne działania w celu podania nowych danych karty przed terminem płatności kolejnej raty.
 • Przyjmuje do wiadomości, że British Council nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty kartowe wynikające z przetwarzania płatności.

Przeniesienie do produktu do nauki języka angielskiego, który nie ma opcji płatności ratalnej, zakłada anulowanie bieżącego planu płatności i uiszczenie pełnej opłaty za kurs.

Obowiązuje standardowa polityka zwrotów i kredytów.

W przypadku zatwierdzonego zwrotu lub kredytu

 • Zwrot zostanie dokonany na kartę kredytową podaną podczas rejestracji pierwszej płatności
 • Kolejne zaplanowane płatności zostaną anulowane.

Dodatkowe informacje na temat warunków zakupu produktów British Council można znaleźć tutaj https://www.britishcouncil.org/terms-conditions-sale.