Date
Poniedziałek 25 Sty 2021 do Niedziela 28 Lut 2021

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki i British Council ogłaszają konkurs dla artystów z niepełnosprawnością.

Konkurs inspirowany jest programem Europe Beyond Access, w którym British Council jest wiodącym partnerem i realizuje ten projekt wraz z sześcioma innymi instytucjami artystycznymi w Europie.

Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do artystów z niepełnosprawnością mieszkających w Polsce, bez względu na wiek, wykształcenie, obywatelstwo itp. Prace artystyczne można zgłaszać do 28 lutego. Temat i technika są dowolne. Można zgłosić obraz, rysunek, zdjęcie, rzeźbę, nagranie dźwiękowe lub wideo

Forma nadsyłania prac/ projektów: pliki tekstowe, pliki graficzne, dokumentacja zdjęciowa, pliki audio, wideo w formatach określonych w regulaminie (do pobrania poniżej).

Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy: dostepnosc@zacheta.art.pl 

Organizatorzy konkursu przewidują trzy równorzędne nagrody o wartości 2000 zł brutto.

 

Termin składania wniosków: 28 lutego 2021 r. do godziny 23.59. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 marca 2021 r. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronach Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki oraz na stronach British Council.

Świadomość społeczna problemów, z jakimi mogą się spotkać artyści z niepełnosprawnościami, chcąc zaprezentować swoje portfolio, ubiegać się o stypendium lub realizować swoją twórczość, nie jest duża. Trudności mogą wynikać z funkcjonujących w społeczeństwach uprzedzeń i przekonań, barier komunikacyjnych i ograniczonej dostępności programów artystycznych.

Organizacja konkursu jest wyrazem naszego przekonania, że konieczne jest zapewnienie równych szans w powszechnym dostępie do głównego nurtu sztuki w Polsce. Wynika to również z dążenia do wprowadzania szerokich zmian systemowych w tym obszarze.

Europe Beyond Access

Europe Beyond Access to międzynarodowy program poświęcony sztuce i niepełnosprawności, którego celem jest umiędzynarodowienie karier artystów z niepełnosprawnością. Projekt celebruje twórczość niepełnosprawnych artystów z całej Europy, w tym z Polski, którzy rzucają wyzwanie konwencjom, rozwijają innowacyjne praktyki i prezentują wysokiej jakości prace na międzynarodowych scenach.

Zachęcamy do zapoznania się z programem na stronie British Council oraz Europe Beyond Access. Jego założenia, cele oraz podejmowane w ramach projektów tematy mogą stać się dla Państwa inspiracją do działania i zgłoszenia pracy konkursowej:

•Aktywizm na rzecz praw osób z niepełnosprawnością

•Innowacyjne praktyki artystów z niepełnosprawnością w tańcu i teatrze

•Zwiększenie obecności artystów z niepełnosprawnością w głównym nurcie sztuki

•Solidarność środowiska osób z niepełnosprawnością

•Tworzenie wspólnoty

•Dialog i wymiana doświadczeń pomiędzy twórcami

•Walka o swoje miejsce, o prawo głosu i aktywne uczestnictwo

•Dostępność

•Niezależność i autonomia

•Kwestionowanie negatywnego postrzegania niepełnosprawności i tworzenie jej pozytywnych reprezentacji

•Działania nieoczekiwane

•Celebrowanie różnych ciał

•Wyobrażanie sobie nowej przyszłości

•Tworzenie lepszego świata dla osób z niepełnosprawnością poprzez sztukę

Licencja

Zgłoszenie projektu wiąże się z udzieleniem organizatorom konkursu licencji na wykorzystanie wizerunków prac / projektów, opisów, nagrań, a także i ich fragmentów do publikacji przez organizatorów oraz partnerów programu Europe Beyond Access w kontekście założeń programu EBA.

ZAŁĄCZNIKI

Informacja o konkursie w Polskim Języku Migowym

Regulamin konkursu w Polskim Języku Migowym