Uwaga: niniejsze zasady dotyczą tylko testów IELTS for UKVI i IELTS Life Skills. Informacje dotyczące pozostałych testów IELTS są dostępne w odpowiednich dokumentach.

A. Rezygnacje

Kandydat może zrezygnować z uczestnictwa w teście IELTS w dowolnym momencie, powiadamiając o tym centrum egzaminacyjne. Warunki zwrotu opłat zależą od daty rezygnacji oraz jej powodu.

1. Czas od daty testu

1.1.  Więcej niż 14 dni przed datą testu:

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w teście IELTS na ponad 14 dni przed terminem testu przysługuje zwrot kosztów w wysokości 75% łącznej opłaty egzaminacyjnej.

W Wielkiej Brytanii oraz krajach członkowskich Unii Europejskiej można otrzymać zwrot kosztów w wysokości 100% opłaty, jeśli rezygnacja nastąpi ponad 14 dni przed terminem testu, jednak nie później niż 14 dni od daty rejestracji na test. Jeśli test odbywa się w Wielkiej Brytanii lub państwie członkowskim Unii Europejskiej, należy sprawdzić w lokalnej placówce, czy w danej sytuacji przysługuje zwrot kosztów.

1.2. W okresie od trzech do 14 dni przed terminem testu:

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w teście IELTS w okresie od trzech do 14 dni przed terminem testu przysługuje zwrot kosztów w wysokości 50% łącznej opłaty egzaminacyjnej. 

1.3. Na mniej niż dwa dni przed datą testu:

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w teście IELTS na mniej niż dwa dni przed datą testu przysługuje zwrot kosztów w wysokości 25% łącznej opłaty egzaminacyjnej..  

1.4. W dniu testu lub po teście:

Zwrot kosztów nie przysługuje w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w teście IELTS w dniu testu lub po jego terminie.

2. Okoliczności wyjątkowe dla kandydata

W razie nieobecności na teście można złożyć wniosek do centrum egzaminacyjnego o rozpatrzenie okoliczności wyjątkowych. Należy to zrobić przed przystąpieniem do testu lub nie później niż pięć dni roboczych od daty testu. Centrum egzaminacyjne udzieli odpowiedzi w ciągu siedmiu dni roboczych od otrzymania wniosku w formie pisemnej. Centrum egzaminacyjne oceni, czy w danym przypadku zaistniały okoliczności wyjątkowe.

Wszystkie wnioski o rozpatrzenie okoliczności wyjątkowych wraz z odpowiednią dokumentacją należy przekazać do centrum egzaminacyjnego nie później niż pięć dni roboczych od daty testu.

Jeśli centrum egzaminacyjne rozpatrzy wniosek pozytywnie, kandydatowi zostanie przyznany całkowity zwrot środków pomniejszony o opłaty administracyjne nie wyższe niż 25% kwoty.

Jeśli centrum egzaminacyjne odrzuci wniosek, obowiązują warunki określone w punkcie 1.

Okoliczności wyjątkowe zostały określone jako:

  • poważne problemy zdrowotne uniemożliwiające uczestnictwo lub zaburzające funkcjonowanie w dniu testu; w takich przypadkach jest wymagane przedstawienie odpowiedniej dokumentacji w postaci zaświadczenia lekarskiego
  • zgon najbliższego członka rodziny, traumatyczny wypadek losowy lub inne trudności poparte odpowiednim zaświadczeniem
  • powołanie do służby wojskowej

3. Okoliczności wyjątkowe dla centrum egzaminacyjnego

W niektórych okolicznościach niezależnych od centrów egzaminacyjnych, może okazać się konieczne odwołanie testu. Okoliczności te obejmują między innymi ekstremalnie niekorzystne warunki pogodowe, klęski żywiołowe, niepokoje społeczne i akcje protestacyjne.

W tych okolicznościach centrum egzaminacyjne powiadomi kandydatów najwcześniej, jak to możliwe i udostępni im jedną z dwóch możliwości:

  • zwrot pełnej opłaty egzaminacyjnej lub
  • zmianę terminu testu na inny dzień, dogodny dla kandydata.

W przypadku, gdy centrum egzaminacyjne odwoła test z powodu okoliczności będących pod jego kontrolą, kandydatom przysługuje zwrot pełnej opłaty egzaminacyjnej lub zmiana terminu testu oraz zwrot kosztów poniesionych w związku z testem. Centrum egzaminacyjne oceni zasadność wniosku, a wszelkie odszkodowania będą przyznawane zgodnie z poniższymi warunkami:

  • Centrum egzaminacyjne oceni, czy decyzja o odwołaniu testu leży w jego kontroli lub poza nią.
  • Przyznane odszkodowanie będzie ograniczone tylko do kosztów podróży oraz zakwaterowania:

- poniesionych bezpośrednio w wyniku planowania uczestnictwa w teście;

- popartych odpowiednią dokumentacją w postaci rachunków;

- popartych odpowiednim zaświadczeniem, iż nie można otrzymać zwrotu kosztów za podróż i/lub zakwaterowanie od dostawcy tych usług;

- porównanych z najniższymi uznanymi cenami rynkowymi za usługi, o których mowa (porównanie zostanie przeprowadzone przez centrum egzaminacyjne).

  • W przypadku, gdy kandydat podróżuje do centrum egzaminacyjnego, które nie jest najbliższym centrum egzaminacyjnym względem jego miejsca zamieszkania, wniosek nie zostanie uznany.

B. Zmiana terminu testu

4.1. Więcej niż 14 dni przed datą testu:

Datę testu można zmienić w dowolnym momencie, nie później niż 14 dni przed planowaną datą testu.

W takim przypadku, jeśli istnieje taka możliwość, należy wybrać datę testu w okresie do trzech miesięcy od pierwszej daty testu. Wszelkie zmiany daty testu na termin odległy o ponad trzy miesiące od pierwszej daty testu traktowane są jako rezygnacja.

Zarezerwowany termin testu można zmienić tylko raz.

Centrum egzaminacyjne może pobrać opłatę administracyjną w wysokości 25% łącznej opłaty egzaminacyjnej

4.2. Na mniej niż 14 dni przed datą testu:

Wszelkie zmiany daty testu na krócej niż 14 dni od jej pierwszego terminu są traktowane jako rezygnacje. Dokładne informacje zawarto w rozdziale A: Rezygnacje niniejszego regulaminu.

Uwagi

i. Za zwrot opłat i zmianę daty testu odpowiada centrum egzaminacyjne.

ii. Zgodnie z rozdziałem A, punktem 2., centrum egzaminacyjne jest odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków kandydatów o uznanie okoliczności wyjątkowych.

iii. Zgodnie z rozdziałem A, punktem 3., centrum egzaminacyjne jest odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków kandydatów o zwrot opłaty, w tym za uznanie zasadności i ustalenie przyznanej kwoty.