Uwaga: Niniejsze zasady dotyczą testów IELTS (Academic oraz General Training). Informacje na temat rezygnacji z testu IELTS for UKVI możesz znaleźć tutaj.

Rezygnacja z udziału w teście IELTS

Jeśli zrezygnujesz z udziału w teście IELTS nie później niż pięć tygodni przed jego terminem, to otrzymasz zwrot całej opłaty egzaminacyjnej. 

W wypadku dokonania płatności poprzez system płatności przez Internet i rezygnacji w ciągu 14 dni od wpłaty, otrzymasz zwrot całej kwoty bez konieczności podania uzasadnienia swojej decyzji. Więcej szczegółowych informacji dotyczących zwrotów znajdziesz w Regulations for the electronic provision of services.

UWAGA: Realizacja wniosku o zwrot może potrwać do 30 dni. 

Aby odwołać swój udział w teście, pobierz, wypełnij i podpisz Wniosek o zwrot/ zmianę terminu testu i prześlij jego skan e-mailem na adres ielts@britishcouncil.pl lub oryginał pocztą na adres centrum egzaminacyjnego w Warszawie lub Krakowie odpowiedzialnego za ośrodek egzaminacyjny w Twoim mieście. Dokumenty te są dostępne poniżej w części „Pliki do pobrania”.

Jeśli nie będziesz w stanie przystąpić do testu z powodu choroby, dołącz do Wniosku o zwrot/zmianę terminu oryginalne zaświadczenie lekarskie poświadczające niezdolność do przystąpienia do egzaminu. Dokumenty należy dostarczyć w ciągu pięciu dni roboczych od daty testu, licząc datę testu pisemnego jako dzień pierwszy. Otrzymasz zwrot kwoty obniżonej o opłatę administracyjną w wysokości 25% opłaty egzaminacyjnej.

Akceptowane są wyłącznie zaświadczenia lekarskie w języku polskim lub angielskim.

Jeśli nasze biuro w Warszawie lub w Krakowie nie otrzyma obu wymaganych dokumentów najpóźniej w piątym dniu od terminu testu, utracisz prawo do zwrotu opłaty.

Nie akceptujemy kopii zaświadczenia wysłanych faksem lub e-mailem. Zalecamy wysłanie dokumentów listem poleconym. 

UWAGA: Nie akceptujemy usprawiedliwień wystawionych przez członków rodziny.

Wniosek o zmianę terminu testu

Możesz bezpłatnie wnieść o zmianę terminu, składając odpowiedni wniosek najpóźniej na pięć tygodni przed datą testu, na który jesteś zapisany.

Uwaga: nowy termin testu może być oddalony od pierwotnego o nie więcej niż trzy miesiące. W przypadku choroby dopuszcza się zmianę, pod warunkiem dostarczenia oryginalnego zaświadczenia lekarskiego wraz z Wnioskiem o zwrot/zmianę terminu w ciągu pięciu dni roboczych od daty testu.

Jeśli nie będziesz miał możliwości pojawienia się w drugim wyznaczonym terminie testu, to bez względu na powód nie przysługuje Ci prawo do zwrotu opłaty egzaminacyjnej ani do wyznaczenia kolejnego terminu.

IELTS numer centrum IELTS nazwa centrum
PL001 Kraków, Rzeszów
PL002 Warszawa, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Katowice, Szczecin, Lublin