Rezygnacja z udziału w teście IELTS

Jeśli zrezygnujesz z udziału w teście IELTS nie później niż pięć tygodni przed jego terminem, to otrzymasz zwrot całej opłaty egzaminacyjnej. 

Wypadku dokonania płatności przelewem bankowym i rezygnacji w ciągu 14 dni od wpłaty, otrzymasz zwrot całej kwoty bez konieczności podania uzasadnienia swojej decyzji. Więcej szczegółowych informacji dotyczących zwrotów znajdziesz w Regulations for the electronic provision of services.

UWAGA: Realizacja wniosku o zwrot może potrwać do 30 dni. 

Aby odwołać swój udział w teście, pobierz, wypełnij i podpisz Wniosek o zwrot/ zmianę terminu testu i prześlij jego skan e-mailem na adres ielts@britishcouncil.pl lub oryginał pocztą na adres centrum egzaminacyjnego w Warszawie lub Krakowie odpowiedzialnego za ośrodek egzaminacyjny w Twoim mieście. Dokumenty te są dostępne poniżej w części „Pliki do pobrania”.

Jeśli nie będziesz w stanie przystąpić do testu z powodu choroby, dołącz do Wniosku o zwrot/zmianę terminu oryginalne zaświadczenie lekarskie poświadczające niezdolność do przystąpienia do egzaminu. Dokumenty należy dostarczyć w ciągu pięciu dni roboczych od daty testu, licząc datę testu pisemnego jako dzień pierwszy. Otrzymasz zwrot kwoty obniżonej o opłatę administracyjną w wysokości 25% opłaty egzaminacyjnej.

Akceptowane są wyłącznie zaświadczenia lekarskie w języku polskim lub angielskim.

Jeśli nasze biuro w Warszawie lub w Krakowie nie otrzyma obu wymaganych dokumentów najpóźniej w piątym dniu od terminu testu, utracisz prawo do zwrotu opłaty.

Nie akceptujemy kopii zaświadczenia wysłanych faksem lub e-mailem. Zalecamy wysłanie dokumentów listem poleconym. 

UWAGA: Nie akceptujemy usprawiedliwień wystawionych przez członków rodziny.

Wniosek o zmianę terminu testu

Możesz bezpłatnie wnieść o zmianę terminu, składając odpowiedni wniosek najpóźniej na pięć tygodni przed datą testu, na który jesteś zapisany.

Uwaga: nowy termin testu może być oddalony od pierwotnego o nie więcej niż trzy miesiące. W przypadku choroby dopuszcza się zmianę, pod warunkiem dostarczenia oryginalnego zaświadczenia lekarskiego wraz z Wnioskiem o zwrot/zmianę terminu w ciągu pięciu dni roboczych od daty testu.

Jeśli nie będziesz miał możliwości pojawienia się w drugim wyznaczonym terminie testu, to bez względu na powód nie przysługuje Ci prawo do zwrotu opłaty egzaminacyjnej ani do wyznaczenia kolejnego terminu.