Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja British Council z siedzibą przy ul. Koszykowej 54, 00-675 Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000449621 REGON: 146529782, NIP: 7010369489.
  2. Z Administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy rodo@britishcouncil.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania
W celu zapewnienia bezpieczeństwa  pracowników, innych osób, ochrony  mienia oraz ochrony informacji poufnych, w szczególności do zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym  dostępem

realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych
podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, art. 6 ust. 1 lit. f. RODO oraz Ustawa Kodeks Pracy

4. Obszar monitorowany obejmuje:

  • część powierzchni Fundacji British Council zlokalizowaną na II parterze – biuro główne oraz na parterze - Dział Obsługi Klienta w budynku przy ul. Koszykowej 54 w Warszawie
  • część biurową Fundacji British Council powierzchni zlokalizowanej na IV piętrze w budynku Roma 
  • część biurową Fundacji British Council powierzchni zlokalizowanej na I piętrze budynku przy ul. Rynek Główny 6 w Krakowie.

5. Dostęp do materiałów z monitoringu mają jedynie upoważnieni do tego pracownicy Fundacji British Council oraz upoważnieni pracownicy przedsiębiorstw świadczących dla Fundacji British Council usługi ochrony mienia. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym i służbom porządkowym, osobom poszkodowanym  w sytuacjach zarejestrowanych przez system.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  do   90 dni a w przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia.

7. Fundacja British Council zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym ma Pani/Pan:

  • prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach
  • prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących
  • prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych
  • prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.

8. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).