Zwrot opłaty rejestracyjnej jest możliwy wyłącznie na poniższych zasadach:

 • w przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie przed upływem 14 dni od dnia rejestracji,
 • w przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie po upływie 14 dni od dnia rejestracji, lecz przed zakończeniem rejestracji,
 • w przypadku nieobecności kandydata na egzaminie, jeżeli wynika ona z przyczyn zdrowotnych, śmierci osoby bliskiej kandydatowi lub śmierci kandydata.

W przypadkach rezygnacji z udziału w egzaminie powinieneś zgłosić się do centrum egzaminacyjnego British Council przed upływem właściwych terminów (tj. 14 dni od daty rejestracji lub przed końcem rejestracji) i złożyć formularz zwrotu opłaty egzaminacyjnej, w którym zaznaczysz formę, w jakiej chcesz otrzymać zwrot, wraz z potwierdzeniem wpłaty.

W przypadku nieobecności z przyczyn medycznych powinieneś złożyć zwolnienie lekarskie (które może być, ale nie musi, wystawione na blankiecie British Council), formularz, w którym zaznaczysz formę, w jakiej chcesz otrzymać zwrot oraz potwierdzenie wpłaty.

W przypadku nieobecności z powodu śmierci bliskiej Ci osoby powinieneś złożyć kserokopię aktu zgonu, formularz, w którym zaznaczysz formę, w jakiej chcesz otrzymać zwrot oraz potwierdzenie wpłaty.

W przypadku śmierci kandydata, członek rodziny lub instytucja, która wniosła opłatę egzaminacyjną, powinnien/powinna złożyć kserokopię aktu zgonu, formularz, w którym zaznaczy formę, w jakiej chce otrzymać zwrot oraz potwierdzenie wpłaty.

Zwrot całości lub części opłaty jest możliwy w formie:

 • przelewu bankowego
 • vouchera na egzamin, służącego do rozliczenia całości lub części opłaty egzaminacyjnej w innej sesji egzaminacyjnej, do wykorzystania w ciągu dwóch lat od daty jego wystawienia.

Przysługują Ci następujące formy i wysokości zwrotów:

 • zwrot 60% wpłaconej kwoty w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego w przypadku nieobecności z przyczyn medycznych lub z powodu śmierci bliskiej Ci osoby
 • zwrot 80% wpłaconej kwoty w formie vouchera w przypadku nieobecności z przyczyn medycznych lub z powodu śmierci bliskiej Ci osoby
 • zwrot 80% wpłaconej kwoty w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego w przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie przed końcem rejestracji
 • zwrot 100% wpłaconej kwoty w formie vouchera  w przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie przed końcem rejestracji
 • zwrot 100% wpłaconej kwoty w formie vouchera, przelewu bankowego lub przekazu pocztowego w przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie  przed upływem 14 dni od daty rejestracji.

Zwrot w wybranej przez Ciebie formie nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez British Council zestawu poprawnie wypełnionych dokumentów oraz potwierdzenia wpłaty.

Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednej sesji na drugą ani z jednego egzaminu na inny.

Inne zmiany 

 • Możliwa jest zmiana terminu egzaminu ustnego. Prosimy wówczas o kontakt z British Council. Informujemy, że zmiana ta jest usługą płatną w wysokości 50 zł i jest realizowana w miarę możliwości organizacyjnych centrum egzaminacyjnego British Council, jeżeli egzamin ustny odbywa się w więcej niż jednym terminie w danej sesji.
 • Nie jest możliwa zmiana centrum egzaminacyjnego, w którym przystępuje się do egzaminu ani terminu egzaminu pisemnego i ze słuchu.