Wyniki z egzaminów Cambridge Qualifications

Wyniki egzaminów Cambridge English Qualifications

Wyniki z egzaminów Cambridge English Qualifications w wersji papierowej są dostępne po około 4-6 tygodniach od daty części pisemnych, a wyniki z egzaminów w wersji komputerowej po około 2 tygodniach.

Statystyki wyników dostępne są tutaj.

Kandydaci indywidualni

Kandydaci podchodzący do egzaminów Cambridge English (poza YLE) otrzymują bezpośredni dostęp do swoich wyników online na portalu Cambridge English Online Results Service. Dane do logowania i informacje o terminie opublikowania wyników egzaminu podane są w indywidualnych planach sesji egzaminacyjnej (Confirmations of Entry), które przesyłamy  do wszystkich kandydatów e-mailem. Kandydaci powinini zachować tę wiadomość do momentu publikacji swoich wyników.

Ośrodki przygotowujące do egzaminów Cambridge English Qualifications
(Cambridge English Preparation Centres)

 Dane do logowania na wspomnianej  stronie instytucje otrzymują e-mailem. Kandydaci rejestrowani przez te placówki również otrzymują indywidualny dostęp do swoich wyników poprzez stronę Cambridge English Online Results Service.

Wszystkie ośrodki przygotowujące do egzaminów Cambridge English Qualifications otrzymują dostęp do wyników swoich kandydatów poprzez stronę internetową Cambridge English site for Preparation Centres. Dane do logowania na wspomnianej stronie, instytucje otrzymują e-mailem.  Kandydaci rejestrowani przez te placówki również otrzymują indywidualny dostęp do swoich wyników poprzez stronę Cambridge English Online Results Service.

Certyfikaty Cambridge English Qualifications

Jeśli zdałeś egzamin, po około 2 miesiącach od publikacji wyników, Twój certyfikat zostanie wysłany do centrum egzaminacyjnego British Council, w którym przystąpiłeś do egzaminu, skąd będziesz mógł go odebrać osobiście lub poprzez upoważnioną przez Ciebie osobę. Certyfikat możemy też wysłać do Ciebie pocztą lub kurierem, jeżeli pokryjesz koszt takiej wysyłki i wypełnisz odpowiedni wniosek.

Jeśli na egzamin rejestrowała Cię Twoja szkoła, certyfikat możesz odebrać w centrum egzaminacyjnym lub upoważnić przedstawiciela szkoły do jego odbioru.

Certyfikaty z testów Cambridge English dla dzieci (YLE)

Każdy, kto przystąpił do testu Cambridge English otrzymuje certyfikat pokazujący, jak dobrze poradził sobie z każdą z części egzaminu: rozumieniem ze słuchu (Listening), czytaniem ze zrozumieniem i pisaniem (Reading and Writing) oraz częścią ustną (Speaking). Za każdą z części testu kandydat może uzyskać maksymalnie 5 tarcz, czyli w sumie 15 za cały egzamin.

Certyfikaty YLE są dostępne po około 6-8 tygodniach od daty testu.

Nowa skala Cambridge English

Od stycznia 2015 roku obowiązuje nowa skala oceniania egzaminów Cambridge English Qualifications. Zastępuje one dotychczas używane skale takie, jak ustandaryzowane punkty (standardised scores) i profil kandydata. Oceny (A, B, C) oraz poziomy wg skali CEFR są utrzymane. Nowa skala punktów ma w bardziej szczegółowy sposób opisać wynik kandydata z każdej z czterech umiejętności językowych (Reading, Writing, Listening and Speaking) oraz Use of English. Jej zadaniem jest także pokazanie analogii pomiędzy podobnymi wynikami z poszczególnych egzaminów, tj. przedstawienie porównywalnych poziomów umiejętności językowych osób przystępujących do różnych egzaminów, a które to w skali Cambridge English Qualifications uzyskały takie same wyniki.

  • Od stycznia 2015 roku nowa skala stosowana jest w ocenie egzaminów B2 First (FCE), B2 First for Schools (FCE for Schools), C1 Advanced (CAE) i C2 Proficiency (CPE).
  • Od sierpnia 2015 nowa skala jest stosowana w ocenie egzaminów A2 Key (KET), A2 Key for Schools (KET for Schools), B1 Preliminary (PET) i B1 Preliminary for Schools (PET for Schools)
  • Od września 2015 nowa skala funkcjonuje również dla egzaminów Cambridge English Qualifications z zakresu tematyki biznesowej.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Cambridge University Press & Assessment

Rozszerzona certyfikacja

Rozszerzona certyfikacja egzaminów Cambridge English Qualifications, obowiązująca od marca 2011 roku, daje dokładny obraz zademonstrowanych na egzaminie umiejętności językowych odzwierciedlonych na Skali Poziomów Rady Europy (CEFR). Jej uzupełnieniem jest skala punktowa Cambridge English Qualifications, wprowadzona w styczniu 2015 roku.

Kliknij na poniższe linki, by uzyskać więcej informacji o rozszerzonej certyfikacji i zobaczyć, jak wygląda przykładowy Statement of Results (prezentacja wyników) egzaminów zdawanych od stycznia 2015 roku:

System weryfikacji wyników

System weryfikacji wyników (Results Verification Service) pozwala potwierdzić wiarygodność certyfikatów Cambridge English Qualifications, wydanych od 2005 włącznie.

Usługa jest nieodpłatna i dostępna na stronie internetowej Cambridge University Press & Assessment.

Może z niej skorzystać każdy, kto uzyskał od posiadacza dyplomu językowego zgodę na dostęp do jego wyników.

Odwołanie od wyniku egzaminu

Kandydaci, którzy chcieliby zweryfikować uzyskaną ocenę, mogą wystąpić z wnioskiem o odwołanie od wyniku egzaminu. Cambridge University Press & Assessment oferuje możliwość ponownego przeliczenia uzyskanych punktów oraz ponownego sprawdzenia i ocenienia pracy egzaminacyjnej. O odwołanie od wyniku egzaminu można ubiegać się za pośrednictwem British Council, wypełniając odpowiedni formularz (w sekcji Pliki poniżej). Odwołanie się od wyniku jest usługą płatną, ale w przypadku zmiany oceny w wyniku odwołania, kandydat otrzyma całkowity zwrot wniesionej opłaty.

Proces odwołania się od wyników składa się z dwóch etapów:

Etap Nazwa etapu Jak długo to trwa? Ile to kosztuje?
1 A clerical re-check   (ponowne przeliczenie punktów) około 5 dni

150 zł 

2 A re-mark of all written papers*  (ponowne sprawdzenie i ocena części pisemnych) około 5 tygodni**

PET/PETfS/BEC P: 380 zł

FCE/FCEfS/CAE/CPE/BEC V/BEC H: 600 zł

 

*Nie dotyczy egzaminu ustnego.

**Etap 2 możliwy jest po zakończeniu etapu 1.

Zgubiony lub zniszczony certyfikat

Jeśli Twój certyfikat został zniszczony, Cambridge University Press & Assessment wyda jego duplikat, jednak wyłącznie pod warunkiem, że oryginalny dokument zostanie zwrócony. W tym celu skontaktuj się ze swoim centrum egzaminacyjnym.

Jeśli zgubiłeś swój certyfikat z egzaminu Cambridge Qualifications, możesz uzyskać zaświadczenie o zdanym egzaminie (Certifying Statement) wysyłając prośbę bezpośrednio do Cambridge University Press & Assessment. Zaświadczenie to uznawane jest przez uniwersytety i inne instytucje jako pełnoprawne potwierdzenie wyników egzaminu. 

Procedury oraz koszty opisane są szczegółowo na stronie internetowej tej instytucji: http://www.cambridgeenglish.org/pl/exams/lost-certificates/

Uwaga: duplikaty certyfikatów i zaświadczenia mogą zostać wydane jedynie na nazwisko, które znajdowało się  na oryginalnym dokumencie

Błędy w imionach i nazwiskach na certyfikacie

Jeżeli na swoim certyfikacie zauważysz błąd w pisowni i/lub kolejności imienia i nazwiska, skontaktuj się z nami. Poprawiony certyfikat otrzymasz bezpłatnie, jeśli swoją prośbę złożysz przed upływem sześciu miesięcy od daty wystawienia certyfikatu. Po upływie tego czasu, wprowadzenie zmian na certyfikacie jest usługą płatną (zgodnie z cennikiem).

Ważne! Poprawienie błędu na certyfikacie możliwe jest tylko do dwóch lat od daty jego wystawienia.