Program Aktywna Społeczność ma przyczynić się do wprowadzenia zmian społecznych oraz do zrównoważonego rozwoju poprzez stworzenie trwałej globalnej sieci liderów i liderek, którzy jako osoby wpływające na dane społeczności będą aktywnie uczestniczyć w dialogu, uczyć się i współpracować w celu rozwiązywania globalnych problemów. Program jest nakierowany przede wszystkim na współpracę liderów i liderek struktur młodzieżowych, organizacji kobiecych, kulturalnych, rekreacyjnych lub grup religijnych z szeregiem organizacji pozarządowych i organów samorządowych, co ma przyczynić się do kształtowania nowych umiejętności i modeli działania.

Program ma również na celu zwiększenie aktywności tych osób, które już odgrywają istotną rolę w swoich społecznościach lokalnych, poprzez zaangażowanie ich w tworzenie organizacji środowiskowych i realizację projektów lokalnych. Program wspiera wiele zróżnicowanych inicjatyw oddolnych na całym świecie, promując i upowszechniając idee spójności społecznej i wzajemnego zrozumienia między społecznościami.

W Polsce program jest realizowany w województwie pomorskim od września 2010. Strategicznym partnerem na Pomorzu jest Instytut Kultury Miejskiej (dawniej Gdańsk 2016).

Patronat honorowy nad projektem Aktywna Społeczność w Polsce objął Minister Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach projektu obecnie realizowane są poniższe przedsięwzięcia:

Linki zewnętrzne