Empowering Communities in Europe

CZYM JEST EMPOWERING COMMUNITIES IN EUROPE?

Empowering Communities in Europe jest międzynarodowym projektem współfinansowanym przez Komisję Europejską. Projekt był realizowany pod przewodnictwem British Council w Polsce we współpracy z organizacjami w siedmiu krajach: Polsce, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Słowacji, Czechach i na Węgrzech. Chęć podjęcia współpracy w ramach projektu wyraziły organizacje zaangażowane w proces wsparcia integracji migrantów, budowania społeczności, a także propagowania polityki migracyjnej opartej na wiedzy.

Empowering Communities in Europe był wdrażany od 2 stycznia 2017 roku do 29 czerwca 2018 roku. 

JAKI BYŁ CEL PROJEKTU EMPOWERING COMMUNITIES IN EUROPE?

Projekt Empowering Communities in Europe powstał w odpowiedzi na zagrożenia wynikające z rosnącej liczby zachowań ksenofobicznych, nietolerancji i dyskryminacji w Europie. Głównym celem projektu Empowering Communities in Europe było zwalczanie stygmatyzacji migrantów oraz wzmocnienie dialogu międzykulturowego i wzajemnego zrozumienia. Dzięki projektowi zaangażowane społeczności i liderzy zyskali wiedzę niezbędną do przezwyciężania stereotypów i zmiany wyobrażenia o migrantach i uchodźcach przybywających do Europy Środkowej. 

DLA KOGO PRZEZNACZONY BYŁ PROJEKT EMPOWERING COMMUNITIES IN EUROPE?

Projekt Empowering Communities in Europe przeznaczony był dla społeczności najbardziej dotkniętych problemem stygmatyzacji migrantów w siedmiu uczestniczących krajach. W projekcie udział wzięli przedstawiciele społeczności – młodzi aktywiści, potencjalni i przyszli liderzy (włącznie z obywatelami krajów trzecich leganie przebywających w krajach biorących udział w projekcie) – oraz członkowie społeczności. 

W JAKI SPOSÓB PROJEKT BYŁ WDRAŻANY?

Projekt Empowering Communities in Europe był wdrażany wspólnie przez British Council w Polsce oraz organizacje z siedmiu krajów partnerskich. 

Projekt wdrażany był w następujących czterech etapach:

I. Give Me Voice Research

W pierwszej, badawczej fazie projektu przeanalizowane zostało jak na podatnym gruncie obaw związanych z sytuacją gospodarczą i bezpieczeństwem społeczności, powstają mowa nienawiści i propaganda. Zbadane zostało także jak zjawiska te przyczyniają się do radykalizacji zachowań ze strony społeczności osiadłych oraz nowo przybyłych. 

II. Be the Change workshops

Następnie przedstawicieli i przedstawicielki społeczności (włącznie z obywatelami krajów trzecich legalnie przebywających w krajach biorących udział w projekcie) zostali przeszkoleni podczas warsztatów Be the Change, zyskując dzięki temu wiedzę i umiejętności do samodzielnego przeprowadzenia warsztatów w swoich społecznościach. Byli także zachęcani do propagowania zdobytej wiedzy w ramach akcji społecznych. 

III. Me-You-We workshops

Przeszkoleni przedstawiciele propagują zdobytą wiedzę w ramach akcji społecznych w swoich społecznościach. 

IV. Exit/Entrance Conference

Podczas końcowej fazy projektu Exit/Entrance Conference wzmocnione zostały podstawy do kontynuowania dialogu międzykulturowego i większego wzajemnego zrozumienia. W wyniku projektu powstała międzynarodowa, paneuropejska sieć młodych aktywistów – przyszłych liderów w swoich organizacjach, społecznościach, samorządach – chcących aktywnie zwalczać stygmatyzację imigrantów i zmieniać wyobrażenia na ich temat.

Empowering Communities in Europe (ECE) project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.