Inclusive Schools II jest projektem finansowanym w ramach unijnego programu Erasmus+ wdrażanym przez British Council (Wielka Brytania) od 15 stycznia 2021 do 14 lipca 2023 we współpracy z CESIE z Włoch, ESHA z Holandii, InterActing UK z Wielkiej Brytanii, Lifelong Learning Platform z Belgii oraz Universidad de Granada z Hiszpanii. Projekt ma na celu zwiększenie zasobu dobrych praktyk w zakresie szkoleń dotyczących edukacji włączającej. Ma być również realnym wsparciem dla rozwoju kadry kierowniczej w szkołach, nauczycieli i studentów-nauczycieli. W ramach projektu zaangażujemy pośrednio również uczniów i ich rodziny, decydentów, władze na poziomie lokalnym i krajowym, instytucje szkolnictwa wyższego oraz organizacje zajmujące się edukacją na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. 

Wizją projektu Inclusive Schools II jest znaczne zwiększenie wiedzy i umiejętności dyrektorów szkół, nauczycieli i przygotowujących się do zawodu nauczyciela studentów w obszarze edukacji włączającej. Podejście włączające oznacza tworzenie środowiska uczenia się, w którym każdy uczeń ma szansę odnieść sukces, rozwinąć swoje talenty. Działania projektowe staną się wsparciem dla kadry szkolnej, w pracy w zróżnicowanym środowisku uczniowskim. Projekt rozwinie dobre praktyki w celu:

 • zwiększenia liczby dyrektorów szkół i nauczycieli przeszkolonych w zakresie regulacji i praktyki z obszaru edukacji włączającej

 • pogłębienia wiedzy i zrozumienia regulacji stosowanych w edukacji włączającej, codziennej praktyce pedagogicznej i w kulturze

 • podniesienia umiejętności nauczycieli i dyrektorów szkół stosujących praktyki włączające w szkołach

 • wzmocnienia roli przywództwa w edukacji włączającej w szkołach

 • ułatwienia współpracy w społeczności szkolnej (rodzice, uczniowie, personel szkoły) oraz współpracy w sektorze edukacji

 • zwiększenia pewności siebie i motywacji dyrektorów szkół oraz nauczycieli do wdrażania edukacji włączającej 

 • wpływania na zmianę regulacji na poziomie szkolnym, lokalnym, regionalnym i krajowym

 • zwiększenia zasięgu zmian zainicjowanych przez projekt Inclusive Schools I

PROJEKT INCLUSIVE SCHOOLS II ORAZ NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA ZOSTAŁY SFINANSOWANE Z PROGRAMU UNII EUROPEJSKIEJ ERASMUS +. ZAWARTOŚĆ NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ JEST WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AUTORÓW I W ŻADEN SPOSÓB NIE MOŻE BYĆ POSTRZEGANA JAKO ODZWIERCIEDLENIE POGLĄDÓW KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Działania w projekcie

• opracowanie szkoleń stacjonarnych, skierowanych do dyrektorów szkół i nauczycieli
• skuteczne wsparcie dyrektorów szkół, koncentrujące się na zarządzaniu szkołami włączającymi oraz na rozwoju zawodowym nauczycieli, koncentrujące się na zrozumieniu i wdrażaniu edukacji włączającej
 • opracowanie kursu online przeznaczonego dla studentów i nowo wykwalifikowanych nauczycieli, wprowadzającego w założenia edukacji włączającej i wspierającego pracę w tym obszarze
 • zapewnienie szkołom i instytucjom edukacyjnym w Europie narzędzi do efektywnej komunikacji i dzielenia się dobrymi praktykami włączającymi 
 • budowanie wpływu na krajowe i unijne programy w celu rozwijania regulacji i praktyk w edukacji włączającej
 • umożliwienie wszystkim uczniom skutecznego uczenia się oraz wspierania ich dobrostanu psychospołecznego

Cele i założenia

Projekt osiągnie swoje cele i założenia poprzez opracowanie trzech kursów: 

- kurs stacjonarny przeznaczony dla dyrektorów szkół; 
- kurs stacjonarny dla nauczycieli;
- kurs online dla studentów i nauczycieli z małym stażem

Założeniem projektu jest to, że poprzez zapewnienie wysokiej jakości kursów dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz studenci pogłębią wiedzę, zrozumienie i umiejętności w edukacji włączającej i zaczną ją praktykować w codziennej pracy w swoich klasach i szkołach. W ten sposób staną się wzorami do naśladowania dla swojego środowiska i osób mających wpływ na politykę i praktykę zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym. 

Interesariusze

• dyrektorzy szkół
• nauczyciele
• studenci kierunków pedagogicznych/ młodzi nauczyciele
• trenerzy/szkoleniowcy
• instytucje szkolnictwa wyższego odpowiedzialne za kształcenie nauczycieli
• decydenci (instytucje unijne, ministerstwa, władze lokalne)
• instytucje i organizacje zajmujące się edukacją na poziomie lokalnym i europejskim.

Rezultaty projektu

• stworzenie trzech kursów dotyczących edukacji włączającej, dostosowanych do różnych grup odbiorców (studenci, nauczyciele, dyrektorzy szkół) 

• zbudowanie międzynarodowego zespołu 12 trenerów, którzy poprowadzą kursy doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli

• przeszkolenie 130 dyrektorów szkół we wdrażaniu edukacji włączającej w swojej szkole

• przeszkolenie 120 nauczycieli we wprowadzaniu zasad edukacji włączającej podczas zajęć z uczniami 

• pośrednie zaangażowanie 10 000 uczniów poprzez wywieranie wpływu na zmiany w szkolnictwie w obszarze edukacji włączającej

• wypromowanie ambasadorów edukacji włączającej (12 dyrektorów szkół i nauczycieli)

• stworzenie planu rozpowszechniania wiedzy wypracowanej w projekcie

• stworzenie grupy rzeczników edukacji włączającej w każdym z krajów partnerskich