Projekt MURAL

Projekt MURAL – czym jest?

Wzajemne zrozumienie, szacunek oraz uczenie się (Mutual Understanding, Respect and Learning) – MURAL to międzynarodowy projekt realizowany pod przewodnictwem British Council w Polsce we współpracy z organizacjami z sześciu krajów: Polski, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Grecji, Holandii oraz Niemiec. Instytucje uczestniczące zostały wybrane na podstawie swego zaangażowania w procesy budowania dialogu oraz wymiany najlepszych praktyk wspierających tolerancję i wzajemny szacunek. MURAL jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Prawa, równość i obywatelstwo” (Rights, Equality and Citizenship programme).

Co mamy zamiar osiągnąć poprzez MURAL?

MURAL, realizując działania wspierające wzrost tolerancji i szacunku dla różnych wyznań, przekonań religijnych oraz tożsamości etnicznych, ma na celu przeciwdziałanie narastającemu w Europie problemowi antysemickich i antymuzułmańskich uprzedzeń. Projekt propaguje zasady pluralizmu i demokracji, wspiera ponadnarodową współpracę oraz wymianę wiedzy i najskuteczniejszych praktyk przeciwdziałania nietolerancji.

Do kogo skierowany jest MURAL?

Adresatami projektu są osoby, które w swojej codziennej pracy (jako aktywiści i aktywistki, liderki i liderzy czy przedstawiciele/przedstawicielki regionalnych władz) stykają się z przejawami dyskryminacji. Zależy nam na współpracy z nimi, ponieważ są związani z lokalną społecznością, świadomi wyzwań oraz chętni by zmieniać rzeczywistość na lepsze.

Jak projekt będzie realizowany?

MURAL spożytkuje zaangażowanie lokalnych liderów i liderek w pozytywną zmianę społeczną, by włączyć w ten proces reprezentowane przez nich społeczności. Pozyskane wiedzę i umiejętności uczestnicy wykorzystają w dalszej pracy, pomagając nam w stworzeniu stałego i stabilnego programu przeciwdziałania dyskryminacji na tle religijnym. 

Przewidywane rezultaty projektu MURAL:

  • Większa tolerancja oraz wzajemne zrozumienie, w wyniku uformowania grupy aktywistów i aktywistek zaangażowanych w ulepszanie dialogu, umacnianie szacunku oraz wzrost szacunku dla różnych punktów widzenia,
  • Utworzenie trwałej sieci osób zaangażowanych – liderów i liderek pozytywnych zmian w społecznościach lokalnych,
  • Promocja międzynarodowej wymiany wiedzy, modeli podejścia oraz działań mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wspieranie różnorodności.

MURAL zjednoczy partnerów z sześciu krajów, umożliwiając:

  • Wspólne opracowanie materiałów opartych na pogłębionej analizie sytuacji, pomagających w prowadzeniu dalszych działań oraz projektowanie nowych przedsięwzięć edukacyjnych odnoszących się do czynników powiązanych z dyskryminacją i napięciami obecnymi w europejskich społecznościach,
  • Budowanie potencjału w trakcie dwunastodniowego programu nauczania, w tym warsztatu mediacji, po którym nastąpi 180 Społecznych Akcji (SAs – Social Actions) w lokalnych społecznościach,
  • Międzynarodową współpracę i udostępnianie wiedzy w zakresie zasadniczych kwestii związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz polityką i praktykami włączania. Posłuży temu sześć wizyt studyjnych oraz jedno wydarzenie sieciujące,
  • Promocję i upowszechnianie poprzez organizację siedmiu wydarzeń promujących wyniki, rekomendacje i doświadczenia.

PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KOMISJI EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU PRAWA, RÓWNOŚĆ I OBYWATELSTWO. NINIEJSZA STRONA POWSTAŁA DZIĘKI WSPARCIU UNII EUROPEJSKIEJ. PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAWARTOŚĆ PUBLIKACJI PONOSZĄ WYŁĄCZNIE JEJ AUTORZY – PREZENTOWANE TREŚCI NIE POWINNY BYĆ TRAKTOWANE JAKO WYRAZ OPINII CZY TEŻ POGLĄDÓW UNII EUROPEJSKIEJ.